K čemu je plomba na katastru?

K čemu je plomba na katastru?

Zaplombování katastru nemovitostí. Co je to plomba, kterou vyznačí u konkrétní nemovitosti katastrální úřad? K čemu slouží? Kde najdete informace o plombě a jak dlouho zaplombování trvá? K čemu je plomba na katastru?

Co je to plomba na katastru

Jedná se vlastně o zápis v katastru nemovitostí, který označuje probíhající změny v katastrálních mapách a záznamech, jako je třeba změna vlastnictví, změna hranic pozemku nebo jeho využití apod. Je to ve skutečnosti takový jako „elektronický zámek“, který na určitou dobu zabraňuje provádění úprav v katastru.

Kdy se používá plomba

Plomba se vyznačuje při jakékoli zásadní změně na katastru. Například tedy při změně vlastnictví, zřízení věcného břemen, dělení nebo scelování pozemku, při zápisu omezení práv jako je exekuce či vyvlastnění, při zápisu zástavy atd. Plomba má za účel zamezení neoprávněného přístupu nebo změně práv. O vyznačení plomby jsou katastrem informovány zúčastněné strany. Během zaplombování pak mohou podat námitky proti plánované změně. Jedná se tedy i o bezpečnostní opatření, že nedochází k převodu práv neoprávněně.

Plomba zajišťuje transparentnost, bezpečnost a důvěryhodnost informací, které jsou uvedené v katastru.

Jak plomba vypadá

Na listu vlastnictví, což je veřejná listina, která podává informace o vlastnictví nemovité věci, je plomba vyznačená v části D.

List vlastnictví je členěn na několik částí, které jsou označeny písmeny abecedy – a až F. Jednotlivé části v sobě obsahují konkrétní data:

  • A – vlastník nebo spoluvlastníci nemovitosti, jejich adresa, identifikátor (rodné číslo nebo IČO), velikost podílu,
  • B – označení nemovitostí nebo souboru nemovitostí, parcelní číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití, způsob ochrany, jako B1 bývají označena věcná práva sloužící ve prospěch nemovité věci,
  • C – věcná práva zatěžující nemovitost (věcná břemena, služebnosti, zástavy atd.),
  • D – poznámky a plomby,
  • E – nabývací tituly,
  • F – vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcele.

Vyhledat LV je možné například na webu ČÚZK.

Účel plomby

  1. Ochrana před neoprávněnými změnami – plomba typicky zajišťuje, aby veškeré změny vlastnictví, hranic pozemků nebo využití nemovitostí byly prováděny pouze na základě správných a oprávněných dokumentů.
  2. Transparentnost – dalším účelem je zvýšení veřejně přístupných a kontrolovatelných činností katastru a důvěry v katastrální systém. Každá změna nebo úkon na nemovitosti je zaznamenána a vystavena na plombě, což umožňuje veřejnosti snadný přístup k informacím o nemovitostech a jejich historii.
  3. Důkazní hodnota – plomba na katastru v neposlední řadě slouží také jako důkazní prostředek. Při řešení sporů týkajících se nemovitostí může být plomba použita jako důkaz o stavu a historii dané nemovitosti. Poskytuje právní jistotu a důvěryhodné informace o nemovitostech.
  4. Evidenční funkce – důležitá je pak samozřejmě evidence jakýchkoli provedených změn na jednotlivých nemovitostech. Každá úprava, jako je například zápis vlastnictví nebo zápis staveb, je zaznamenána na plombě a slouží jako důkaz o právním stavu nemovitosti.

Délka vyznačení plomby

Plomba používaná jako ochranná lhůta trvá 20 dní a chrání před nelegálními změnami. Plomba vyznačená v souvislosti s omezením práv, jako jsou exekuce trvají po celou dobu exekučního řízení, účelem je zabránit změny vlastnictví bez vědomí exekutora. V souvislosti s nimi je vlastník omezen ve smluvní volnosti a nemovitost nemůže prodat ani převést.

foto / archiv LNR