Výpověď – ukončení pracovního poměru (3. díl)

Výpověď – ukončení pracovního poměru (3. díl)

Výpověď je dalším způsobem, jak ukončit pracovní poměr. Výpověď může dát zaměstnavatel i zaměstnanec, stejně jako u uzavření dohody. V tomto případě je zase patrné, jak se zákonodárce snaží ochránit slabší stranu pracovněprávního vztahu, tedy zaměstnance. Zaměstnanec tak má mnohem svobodnější a volnější podmínky k podání výpovědi.
Udání důvodu výpovědi

Jako hlavní rozdíl mezi podáním výpovědi zaměstnancem a zaměstnavatelem je povinnost nebo nepovinnost udání jejího důvodu. Nemusí se to zdát jako důležité, ale je. Zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodu. Nemusí tedy obhajovat proč se rozhodl přestat pro zaměstnavatele pracovat. Zaměstnavatel takovou svobodu nemá. Nejen že musí udat důvod, navíc důvodem dané výpovědi mohou být pouze zákonem stanovené skutečnosti, jinak je výpověď neplatná. Více v článku Výpověď daná zaměstnancem vč. VZORU.

Sledujte: Práce se zaměstnanci a jejich nábor

Důvody pro výpověď danou zaměstnavatelem

Důvody, pro které může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď upravuje § 52 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

Jedná se o:

  • zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
  • přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
  • při nadbytečnosti zaměstnance (za určitých podmínek)
  • nesmí-li zaměstnanec dále vykonávat práci podle lékařského posudku (kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání či možné nemoci z povolání)
  • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce
  • důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru
  • zvlášť hrubé porušení povinností stanovené v § 301a (zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění)

Písemná povinnost výpovědi

Výpověď musí být vždy písemná. Odvolat lze pouze v případě, že s tím souhlasí obě strany. Odvolání výpovědi musí být rovněž písemné.

K TÉMATU: Výpověď nebo dohoda – na co je lepší přistoupit, když už vás zaměstnavatel nechce

Lhůty pro výpověď

Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce. Lhůta může být písemně – smlouvou – prodloužena.

Výpovědní lhůta obecně počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Výjimky upravuje § 51a.

TÉMA: Jak může zaměstnanec odvolat svou výpověď z pracovního poměru?