Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby – doba určitá (6. díl)

Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby – doba určitá (6. díl)

Doba určitá

Pracovní poměr, který by sjednán na dobu určitou, končí uplynutím této doby. Je tedy třeba, aby tato skutečnost – sjednaná doba – byla ve smlouvě (nebo jiným způsobem) výslovně uvedena. Ukončení takového pracovního poměru upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), konkrétně § 48 odst. 2.

Lze ukončit pracovní poměr i před sjednanou dobou?

Ano. Pracovní poměr může skončit i jinými zákonnými způsoby (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, smrtí zaměstnance, režimem pro cizince). Ovšem pokud necháte pracovní poměr „doběhnout“ do konce, nemusíte žádnou písemnou „výpověď“ ani jiný úkon činit (a také nic sepisovat, nic doručovat).

Doba trvání pracovního poměru

Vzhledem k tomu, že se nejedná o povinnou náležitost pracovní smlouvy, tak v ní uvedená doba být nemusí. Neuvedené trvání pracovní doby je bráno jako doba neurčitá. Proto také může ke změně trvání dojít i v průběhu zaměstnání. Vždy záleží na dohodě stran. Ke sjednání délky pracovní doby tak můžete přistoupit buď při uzavírání pracovní smlouvy, ale klidně i později.

Může se tak tedy z doby neurčité změnit na dobu určitou (dodatkem ke smlouvě).

Doba určitá. Lze prodlužovat nebo opakovat?

Ano. Zákonný limit je v § 39 zákoníku práce:

odst. (2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Co se stane, když do práce přijdu i po konci sjednané doby?

Zákon v tomto případě připouští, že pokud zaměstnanec i po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele svou práci vykonává dál, automaticky se mění pracovní poměr sjednaný na dobu určitou na pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou.

Vědomí zaměstnavatele – stačí, když o pokračování práce ví nejblíže nadřízený zaměstnanec nebo když zaměstnavatel jednoduše žádným způsobem neprojeví nesouhlas s pokračováním této práce tímto zaměstnancem.foto / archiv LNR


Napište nám...