Organizační struktura a její smysl pro fungování podniku

Organizační struktura a její smysl pro fungování podniku

Nakolik je pro firmu podstatná organizační struktura? Nejedná se pouze o normami vyžadované grafické nebo slovní znázornění, ale o propracované hierarchické uspořádání vztahů, které určuje jednotlivá pracovní místa v rámci různých útvarů firmy a samozřejmě tím pádem i vztahy ve firmě vůbec. Jde především o vztah nadřízenosti a podřízenosti, nastavení kompetentních pravomocí, odpovědnosti a jednotlivých vazeb.

K čemu je organizační struktura

Organizační struktura slouží k zachycení a tím pádem i popisu pracovních míst. Organizační struktura, její pravidelná aktualizace, by měla být i podkladem interních směrnic společnosti, často je vyžadována v rámci plnění určitých norem, například ISO. Nastavení pozic osob ve firmě je důležité pro jejich rozhodování a schvalování, samozřejmě také pro řízení lidí.

Takže prakticky – pravomoci a odpovědnosti lidí ve firmě a určení pracovních pozic, na kterých tito lidé pracují – to musí být zavedeno jak v popisu pracovní náplně, tak ve zmíněné struktuře.

Je proto mimo jiné nejvíce využívána personalisty.


Co musí splňovat úspěšný manažer? Důležité manažerské role


Typy organizační struktury

Obecně lze zpracovat jakoukoli organizační strukturu, často se lze setkat s grafickou podobou. Takže teď trochu teorie, jaké jsou základní typy organizační struktury firmy?

Liniová organizační struktura

Patří mezi základní typy. Je to struktura formální a vztahy ve společnosti jsou znázorněny vertikálně.

archiv LNR

Výhody:

 • jednoduchá a přehledná
 • jednoznačnost znázornění vzájemných vztahů pravomoci a odpovědnosti = každý podřízený má zcela jasně přiděleného nadřízeného
 • zkrácené řetězce informačních vazeb

Nevýhody:

 • tento systém vyžaduje vyšší univerzální (tedy na celou firmu) znalosti více procesů
 • z toho důvodu je poněkud méně vhodná pro větší a složitější podniky

 

Funkcionální organizační struktura

Patří mezi formální organizační struktury, u které je základem uspořádání, které určuje jednomu pracovníkovi různé nadřízené pro různé oblasti fungování organizace.

archiv LNR

Výhody:

 • vynikající specializace vedoucích
 • hodně vysoká odbornost

Nevýhody:

 • skutečně složité vazby, pro jednoho zaměstnance existuje několik nadřízených
 • složité vazby mezi jednotlivými odděleními
 • neexistuje systém jednoho nadřízeného
 • střet kompetencí
 • možnost zadávat zaměstnanci protichůdné pokyny

 

Maticová organizační struktura

Tato struktura vychází ze základní liniové, která je ovšem kombinovaná i s horizontálně pracujícími pracovními týmy, které se například mohou věnovat samostatným projektům.

archiv LNR

Výhody:

 • velmi operativní vznik a práce projektových týmů
 • propracovaná týmová spolupráce mezi odděleními

Nevýhody:

 • vztahy dvojí podřízenosti

Samozřejmě kromě těchto formálních vazeb je každá firma založena rovněž na vazbách neformálních, přirozených. Velké svázání normami, funkcemi a pravomocemi omezuje obyčejnou a nutnou pružnost firmy, její schopnost reagovat na trh a přizpůsobovat se aktuálnímu vývoji. Je nutné vždy hledat přirozené a rovnovážné nastavení vazeb pro hladký chod a efektivní činnost podniku.