Zaměstnávání manželů je zakázané

Zaměstnávání manželů je zakázané

Zaměstnávání manželů a osob blízkých podle platné legislativy

Zaměstnávání manželů. Pracovněprávní vztahy i mezi manžely striktně vymezuje zákon č. 262/2006 Sb., pracovní zákoník. Je podle něj možné zaměstnávat vlastní manžely? Ano nebo ne? Jsou nějaké podmínky, možnosti? Jak probíhá zaměstnávání osob blízkých. Základní a důležité informace najdete zde.

Zaměstnávání manželů – pracovněprávní vztah mezi manžely

Pracovněprávní vztahy, které zákoník práce definuje v § 3 – základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, NEMOHOU BÝT UZAVŘENY MEZI MANŽELY.

Konkrétně § 318 Základní pracovněprávní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo partnery.

Takový právní vztah tedy vůbec nemůže existovat. Proto pokud by například zaměstnavatel – žena uzavřela manželství se svým zaměstnancem, tak takový pracovní poměr automaticky ke dni vzniku manželství zaniká.

Toto vše platí, pokud je oním zaměstnavatel fyzická osoba.

Zaměstnavatel jako právnická osoba

Pokud je zaměstnavatelem osobou právnickou, tedy manžel je společníkem nebo třeba i vlastníkem firmy, jež je právnickou osobou, pak toto neplatí. Nejedná se totiž o pracovněprávní vztah mezi manžely, ale mezi právnickou a fyzickou osobou.

Uvedené obdobně platí i pro registrované partnery.

Pracovněprávní vztah mezi osobami blízkými

Kdo jsou osoby blízké podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – § 22 – (1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Zákoník práce nezakazuje zaměstnání osob blízkých (vyjma manželů).

foto / archiv LNR