Když podnikám bez živnosti, ale musím se chovat jako OSVČ

Když podnikám bez živnosti, ale musím se chovat jako OSVČ

V určitých případech je možné podnikat, aniž bychom potřebovali živnostenské oprávnění. Přesto je nutné dbát povinností jako bychom bylo OSVČ (osobou samostatně výdělečně činnou). Které to jsou a jak to probíhá?

Které činnosti jako OSVČ nevyžadují živnostenské oprávnění

Na to nám odpoví § 7 zákona č. 586/1992 Sb., zákon ČNR o daních z příjmů:


Příjmy ze samostatné činnosti

(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 7, je

  •  příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  • příjem ze živnostenského podnikání,
  • příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
  • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 7, je dále

  • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
  • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
  • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Povinnosti

Přesto ale z této činnosti máme příjem, proto je nutné splnit některé povinnosti. Tedy uchovávat faktury a doklady, provést registraci například na obci, pokud podnikáme v zemědělské výrobě či lesním a vodním hospodářství (žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství, pak se podniká podle osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele), nebo řešit autorské honoráře, pak jsou zde také nezávislá povolání, která nelze zařadit ani pod živnost nebo podnikání (typicky herec, hudebník, spisovatel atd.), případně zjistit, zda nespadáme pod zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Samozřejmě vždy individuálně. Protože u některých činností lze snadno zjistit, že živnost může být výhodnější – třeba při uplatňování výdajových paušálů.

Čtěte: Rozdíly mezi nemocenským a důchodovým pojištěním – OSVČ


Druhy živností – koncesované nebo ohlašovací?