Zásadní povinnosti úředníků státní správy

Zásadní povinnosti úředníků státní správy

Státní správa je obecně řečeno určitou částí veřejné správy, která je však vykonávaná jménem a v zájmu státu. Tomu odpovídá také vrchnostenská činnost a subjekty, které ji vykonávají. Pro úředníky státní správy pak samozřejmě platí řada povinností, které musí dodržovat. Jaká to jsou?

Orgány státní správy jsou zřizovány buď zákonem (zákon č. 2/1969 Sb., v platném znění) a patří sem:

 • Ministerstva,
 • Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad,  Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad,   Úřad pro ochranu osobních údajů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní sportovní agentura;

nebo v rozsahu zákonem stanovené fyzické a právnické osoby soukromého práva a veřejnoprávní korporace, územní samosprávy.

Povinnosti úředníků státní správy

Konkrétní vymezení najdeme v § 77 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě.

Patří sem především povinnost:

 • nestranného jednání (úředník se nesmí nechat ovlivnit vlastním přesvědčením a vybírat se to, čemu se bude věnovat a čemu ne),
 • zachování pravidel slušnosti (jednoznačně bez narážek, nevhodných invektiv, urážek apod.),
 • zachování mlčenlivosti,
 • řádného hospodaření (platí zvlášť u prostředků, které jim byly svěřeny územním samosprávným celkem),
 • vyloučení jednání, které by vyvolalo střet zájmů,
 • nepřijímat dary,
 • plnit služební úkoly osobně, řádně a včas

Jaké máte možnosti, když úředník některé povinnosti nedodržuje?

Jakékoli pochybení je třeba řešit hned. Existuje řada situací a také řada možností. Například podání stížnosti, další možností je vyžádání si zápisu do spisu – můžete porušení povinností uvést do protokolu. Další možností je řešení věci s nadřízeným pracovníkem a podobně.

Stížnost lze podat pro:

 • nevhodné a neetické chování
 • nesprávný postup

Stížnost může podat fyzická i právnická osoba. A uplatňuje se v případě, že nelze uplatnit jinou ochranu (tedy ne například proti rozhodnutí, kde existuje možnost využití opravných prostředků).

Stížnost je možné podat ústně, písemně i elektronicky.

Stížnost úřad posoudí a do 60 dnů by ji měl shledat důvodnou nebo nedůvodnou. Pokud budete chtít určitě vědět o případném opatření, které se úředníkovi dostalo, je lepší výslovně požádat o vyrozumění o výsledku šetření a s tím souvisejícím přijatém opatření.

Uplatnit stížnost v případě, že se jedná o nečinnost?

Určitě lepší, než stížnost, je v případě nečinnosti úřadu podat žádost nebo podnět k vydání opatření pro nečinnosti.