Vymáhání pohledávek – předžalobní výzva

Vymáhání pohledávek – předžalobní výzva

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení

2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky

3. Téma: Žaloba

4. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání


Předžalobní výzva

Kromě zákonného úroku z prodlení je v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. uvedena i minimální paušální výše nákladů, které vzniknou s uplatněním pohledávky – mezi podnikateli nebo podnikatelem a veřejným zadavatelem. Tato částka činí 1 200 Kč. Vyšší částku je nutné dokládat. Jak tedy vymáhat pohledávku? Nejprve upomínkou.

Upomenutí platby

Prvním krokem, když zjistíte, že máte neuhrazenou fakturu, je upomenutí platby. Asi v první chvíli stačí i méně formální způsob – třeba telefonicky. Častým důvodem bude třeba opomenutí zaplacení, nebo peníze na cestě – dosud bankou nedoručené a podobně.

Upomínky je lépe řešit s právníkem

Pokud na takové upomínky nebude adekvátní reakce (zaplacení), nebo pokud víte, že váš dlužník peníze nemá nebo nechce poslat, rozhodně využijte přes svého právního zástupce tzv. předžalobní upomínky. Taková výzva k plnění je totiž potom v případném soudním sporu podmínkou, aby soud uznal právo na náhradu vašich nákladů.

Konkrétně občanský soudní řád (zákon č. 99/1963/ Sb.), § 142a odst. 1: Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Doručení s dokladem – předžalobní výzva

Upomínka dává dlužníkovi ještě šanci dluh zaplatit – je v ní uvedená i nejzazší lhůta. Odesílat takovou upomínku je třeba ideálně doporučeně s dodejkou.

Co upomínka (poslední výzva k úhradě dlužné částky před podáním žaloby) obsahuje:

  • dle čeho vznikl dluh
  • jaká je jeho výše
  • lhůta k úhradě
  • údaje o platbě
  • případně variabilní symbol

Cena vymáhání a zastoupení v případě soudního řízení se pak odvíjí od výše vymáhané částky – advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb.).

foto /archiv LNR