Skutečný majitel právnické osoby – vše, co potřebujete vědět

Skutečný majitel právnické osoby – vše, co potřebujete vědět

Skutečný majitel právnické osoby. Ano, od 1.6.2021 vstoupil v platnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Najdeme v něm samozřejmě definici skutečného majitele, povinnosti právnické osoby ve vztahu ke skutečným majitelům, sankce, způsob provedení zápisu do evidence a další.

Na koho se zákon vztahuje?

Na všechny právnické osoby, tedy na obchodní korporace, svěřenské fondy, ústavy, fundace nebo obecně prospěšné společnosti.

Skutečný majitel – definice

Skutečným majitelem je jednoduše ta fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

 • Koncovým příjemcem jsou osoby, které mají přímo či nepřímo podíl na prospěchu větší než 25 %, který dál nepředává.
 • Koncový vliv mají osoby, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat ve společnosti rozhodující vliv (tedy podle zákona o obchodních korporacích).
 • No a nelze-li určit skutečného majitele ani podle těchto ukazatelů, pak se za něj považují osoby ve vrcholovém vedení společnosti.

Právnická osoba s určeným skutečným majitelem je současně evidující osobou.

Jaké má evidující osoba povinnosti?

 • Evidovat – získat a zaznamenat údaje učiněné při zjišťování skutečného majitele
 • Archivovat – uchovat údaje o skutečných majitelích po celou dobu, kdy majiteli jsou a pak ještě 10 let
 • Informovat – sdělování informací povinným osobám
 • Zajišťovat aktuálnost údajů

Jak provést zápis do evidence skutečných majitelů?

Provedení zápisu je třeba učinit bezodkladně. V souladu s právě platnými požadavky musí být zápis proveden do 1.12.2021.

Sankce za nesplnění nebo nesrovnalosti v zápisu:

 • zákaz výplaty podílu na prospěchu skutečnému majiteli i PO, která majitele zapsaného nemá
 • zánik práva na podíl prospěchu, když nebude skutečný majitel zapsán dokonce účetního období, ve kterém se rozhodlo o jeho výplatě
 • zákaz hlasování na valné hromadě
 • nebo přijímání rozhodnutí jediného společníka
 • možná pokuta až do výše 500 000,- Kč

TIP NA ČLÁNEK: 5 hříchů šéfa, aneb na co si dát při vedení lidí pozor