Nekalá soutěž a její podoby

Nekalá soutěž a její podoby

Víte, co je to nekalá soutěž a jaké jsou její typy? Co vše za nekalou soutěž zákon označuje? Nekalou soutěž zná každý z nás, ať už jde o klamavou reklamu, podplácení nebo porušení obchodního tajemství a podobně. Všechny typy upravuje zákon (občanský zákoník). Klamavá reklama a příklady z praxe.

Nekalá soutěž

Pokud budete hledat definici pojmu nekalá soutěž, sáhněte po občanském zákoníku. Nekalou soutěž upravuje § 2976 – jedná se o rozpor s dobrými soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Je proto zakázána.

Jmenovitě se jedná o:

a) klamavou reklamu

b) klamavé označování zboží a služeb

c) vyvolání nebezpečí záměny

d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele

e) podplácení

f) zlehčování

g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná

h) porušení obchodního tajemství

i) dotěrné obtěžování

j) ohrožení zdraví a životního prostředí

Klamavá reklama

Typickou vlastností klamavé reklamy je uvádění nepravdivých informací. To vede k tomu, že si zákazník koupí výrobek nebo zboží, které není označeno pravdivými informacemi a zřejmě by si je na základě skutečných informací nekoupil.

Klamat je možné v mnoha aspektech: v dostupnosti, provedení, ve výrobním postupu, datu výroby nebo poskytnutí, použitelnosti, množství, původu, cen apod. Klamat lze o zadavateli reklamy (jeho totožnost, majetek, odborná způsobilost, jeho práva duševního vlastnictví nebo jeho vyznamenání a pocty).

Příklad – nejtypičtějším příkladem klamavé reklamy je uvedení špatné ceny nebo země původu. Na letáku uvidíte určitou cenu, díky tomu produkt koupíte a při placení (nebo později) zjistíte, že cena byla jiná (vyšší).

Klamavé označení zboží nebo služby

Je takové, které může způsobit mylnou domněnku, že označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti nebo od určitého výrobce. Případně mají speciální vlastnost či jakost, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost.

Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“.

Příklad – špatně označený původ na masu – na obalu je, že je z České republiky, ve skutečnosti má zahraniční původ.

Vyvolání nebezpečí záměny

Je obvykle využití jména nebo označení obchodní firmy, které používá někdo jiný (po právu). Jsou to také výrobky a služby, které jsou v zákaznických kruzích pro určitý závod příznačné. Nebezpečí záměny hrozí i v napodobení cizího výrobku, jeho obalu, výkonu atd.

Příklad – coca cola a spory této značky s jinými, které profitovaly na její popularitě.

Parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele

Zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

Příklad – využití chytlavého sloganu jiné firmy.

Podplácení

Jedná se o nabídku, slib, nebo jiný prospěch za účelem dosažení přednosti před jinými soutěžiteli.

Zlehčování

Soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

Srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná

Srovnávací reklama jednoduše přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.

Výjimku má, když:

  • není-li klamavá,
  • srovnává-li jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke stejnému účelu,
  • srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny,
  • srovnává-li zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označení,
  • nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo jejich označení ani z nich nekalým způsobem netěží,
  • nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.

Porušení obchodního tajemství

jedná se o jednání, kdy dojde ke sdělení nebo zpřístupnění obchodního tajemství neoprávněné osobě, které může být využito v soutěži a o němž se ten co sdělí, dověděl:

  • na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo
  • vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

Dotěrné obtěžování

Sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.

Příklad – nabídky zboží a služeb po telefonu.

Ohrožení zdraví a životního prostředí

Soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele nebo zákazníků.

TIP NA ČLÁNEK: Negativní reklama v komentářích umí potrápit

foto / archiv LNR