Nešvar jménem duplicitní zápis vlastnictví

Nešvar jménem duplicitní zápis vlastnictví

Přijde vám, že duplicitní zápis vlastnictví k nemovitosti je naprosto běžnou věcí? Pak se nenechte mýlit – duplicitní zápis vlastnictví je zcela něco jiného než spoluvlastnictví nebo společné jmění manželů. Co je to duplicitní vlastnictví, jek vzniká a co se s takovou situací dá dělat?

Duplicitní zápis vlastnictví

Zjednodušeně řečeno se jedná o situaci, kdy je na listu vlastnictví zapsáno vlastnictví ke konkrétní nemovitosti pro více subjektů, aniž by se jednalo o spoluvlastníky nebo manžele. Vlastnické právo jako takové, by mělo tuto situaci vylučovat, přesto se s tímto stavem v katastru nemovitostí můžete setkat. A stále ještě se nejedná o ojedinělé případy. U konkrétní nemovitosti, tak může být zapsáno hned několik VÝLUČNÝCH VLASTNÍKŮ.

Rozdíl mezi spoluvlastnictvím a společným jměním manželů

  • Spoluvlastnictvíspoluvlastníky jsou osoby (fyzické i právnické), kterým je přiznáno vlastnické právo společně. Každý z nich tak má právo k celé věci a jako k celku jsou spoluvlastníci považováni za jednu osobu. Každý spoluvlastník je pak vlastníkem svého podílu.
  • Společné jmění manželů – je pak trochu zjednodušeně situace, kdy manželé nemovitost získali do vlastnictví během manželství – SJM vzniká uzavřením manželství (a vztahuje se k němu řada výjimek).

Provedení duplicitního zápisu vlastnictví

Duplicitní zápis vlastnictví může vzniknout pouze ve chvíli, kdy existuje více listin, které dokazují vlastnictví, a ty jsou doručeny katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí. Katastrální úřad pak není tím, kdo má oprávnění posuzovat skutečný právní stav, proto pokud listiny splňují zákonem dané náležitosti, zapíše vlastnické právo i více vlastníkům. A upozorní na duplicitní záznam a vyzve osoby, kterým vlastnické právo dle listin svědčí, aby tento nežádoucí stav odstranily.

Jak může duplicitní vlastnictví vzniknout?

Často se tak děje v případě digitalizování evidence katastrálních dat. Běžné jsou ale i případy, kdy je duplicitní vlastnictví zapsáno v souvislosti s obdobím před rokem 1989. Například u státních staveb jako jsou například komunikace. Po revoluci docházelo k návratu vlastnictví původním majitelům a běžně se stává, že jejich půda byla zastavěna stavbou silnice nebo jiné komunikace, což nebylo řádně vypořádáno. Dalšími způsoby vzniku duplicit pak byly zemědělské a lesní pozemky, které užívali socialistické organizace (JZD, státní statky atd.).

Nemalé množství duplicit mají na svědomí i dřívější evidence nemovitostí, tedy například u rozhodnutí o dědictví se běžně stávalo, že se do něj zapsaly i nemovitosti, které již byly převedené na někoho jiného.

Zápis záznamem

Celkově se jedná o problematiku zápisu vlastnictví. Jak vyplývá z uvedeného dochází k tomu při zápisu práv, která vznikají ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu. Nestává se tak v situacích, kdy jde o koupi, darování apod. Jedná se o případy zápisu záznamem.

Proč vlastně duplicita vadí?

Výlučnými vlastníky nemovitosti nemohou být dvě (nebo i více) osoby. Duplicita je proto zásadní překážkou pro možnost disponování s danou nemovitostí.

Jak duplicitní zápis odstranit

Katastrální úřad nemůže situaci vyřešit sám – pokud jsou listiny v pořádku, i když v rozporu se skutečným právním stavem, nemůže katastr u provádění zápisu záznamem vklad zamítnout.

Možnosti nápravy:

  • Katastrální úřad vyzve všechny osoby označené za vlastníky k vyřešení situace,
  • dalším krokem je pak ideální situace, kdy se osoby dohodnou a pomocí SOUHLASNÉHO PROHLÁŠENÍ uznají vlastnické právo pro jednu osobu,
  • mohou samozřejmě využít i nějaké formy dohody o narovnání,
  • pokud ke smírnému řešení nedochází, je třeba podat žalobu na určení vlastnického práva na soud.

K dohledání skutečností a podkladů se pak člověk snadno může dostat do hluboké historie – rozplétat vlastnické vztahy i několik desítek, potažmo stovek let zpět.


Napište nám...