Nové obory činnosti volné živnosti a co znamenají

Nové obory činnosti volné živnosti a co znamenají

Výčet položek živnosti volné není konečný. O tom jsme se mohli přesvědčit už začátkem roku, kdy pod ni byly zařazeny dva nové obory činnosti, a to Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem. Obecné vymezení téměř předurčuje jejich zařazení mezi své obory, a to zvlášť u právnických osob. Ale pozor na případné překážky.

Jaké překážky nové obory činnosti volné živnosti přinášejí?

Dá se říct, že první a zatím jediné. Žádné další obory činnosti volné živnosti totiž překážky nemají. U těchto pak jsou v rámci nově zřízené povinnosti evidovat skutečné majitele společnosti (ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů) překážky ve formě povinné bezúhonnosti. Právnická osoba, jejíž skutečný majitel není bezúhonnou fyzickou osobou, případně její statutární orgán, zástupce právnické osoby není bezúhonní osoba.

Co to znamená?

Pokud si budete chtít obory připsat, pak jako právnická osoba (firma) dokládáte i seznam osob, které jsou skutečným majitelem společnosti, členem jejího statutárního orgánu, či zástupcem právnické osoby (pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku nebo evidence skutečných majitelů).

Nové obory – Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem jsou vedeny pod číslem 80 a 81 v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona.

TIP NA ČLÁNEK: Think tank jako způsob ovlivnění politiky, ekonomiky i veřejnosti

Nové obory činnosti volné živnosti
zdroj / justice.cz

Obsahová náplň Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

   • Jednání za klienta při řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen „svěřenský fond“). Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond za účelem jeho založení nebo správy.

   • Zakládání právnických osob a s tím spojené služby, včetně zprostředkování sepsání zakládací listiny, společenské smlouvy nebo stanov, správy vkladů a zajištění zápisu do veřejného rejstříku. Zakládání právnických osob za účelem převodu podílů v nich klientovi. Služby spojené se vznikem svěřenského fondu, včetně zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů, zprostředkování uzavření smlouvy o vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce, sepsání takové smlouvy nebo pořízení pro případ smrti, jímž dochází k vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce nebo sepsání statutu svěřenského fondu. Dočasné jednání za právnickou osobu související s jejím vznikem, včetně jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem.

   • Výkon činnosti správce vkladů. Dočasný výkon funkce svěřenského správce v souvislosti se vznikem svěřenského fondu. Poskytování prostor pro umístění sídla právnické osoby, nejedná-li se o prostory pro umístění skutečného sídla, administrativní služby spojené s umístěním sídla právnické osoby v těchto prostorách, jako je zápis sídla do veřejného rejstříku nebo přebírání pošty. Výkon akcionářských práv pro klienta, který není právnickou osobou, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie.

   • Obsahem činnosti není činnost notářů, osob oprávněných k výkonu advokacie podle zákona o advokacii, osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu, poskytování investičních služeb, poskytování platebních služeb, realitní zprostředkování, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Obsahová náplň Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

   • Nákup, prodej, směna, uchovávání, správa pro jiného, převádění nebo zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuálního aktiva podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Emise virtuálního aktiva. Zápůjčka virtuálního aktiva jiná než spotřebitelský úvěr. Poskytování finančních služeb týkajících se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva. Poskytování jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem.

   • Obsahem činnosti není samotná těžba virtuálního aktiva ani potvrzování transakcí s virtuálním aktivem.