Co je to správní řízení a co obnáší?

Co je to správní řízení a co obnáší?

Správní řízení je postup správního orgánu, který má určitá pravidla a zákonitosti. Co můžete čekat ve chvíli, když vás správní řízení čeká?

Co je to správní řízení?

Jednoduše řečeno se jedná o proces, který vede správní orgán (v rámci veřejné správy jako služby veřejnosti) a jeho výsledkem je vydání rozhodnutí. Rozhodnutí zakládá, ruší nebo mění práva a povinnosti účastníku tohoto řízení. Všechny podstatné náležitosti jsou upraveny ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Typy správních řízení

 • Obecné správní řízení (je upraveno v druhé části správního řádu)
 • Zvláštní řízení (třetí část správního řádu)
 • Zvláštní řízení podle zvláštních předpisů – typicky řízení ve věcech daní a poplatků, přestupkové řízení ( Tabulka pokut k bodovému systému), územní a stavební řízení, celní řízení, vodoprávní řízení, azylové řízení atd.

TIP NA ČLÁNEK: Dělení pozemku – co je k tomu potřeba a jak to provést?

Kdo je účastníkem správního řízení?

V podstatě každý, jehož práva a povinnosti by mohla být řízením nějak ovlivněna (přímo i nepřímo) a osoby, o kterých to stanoví zákon.

Práva účastníků obecně:

 • Rovnost,
 • možnost vyjádřit se ke všem otázkám,
 • právo na informace,
 • často i pomoc od správního orgánu,
 • podávat připomínky, navrhovat důkazy,
 • nahlížení do spisu,
 • účastnit se řízení
 • právo odvolat se nebo využít jiné opravné prostředky
 • možnost domáhat se ochrany před nečinností správního orgánu.

Jaký je celkový průběh správního řízení

Zahájení správního řízení

 • z moci úřední
 • na žádost některého z účastníků

Průběh správního řízení

Řízení se zahajuje bez zbytečného odkladu. Orgán informuje všechny účastníky. V průběhu řízení správní orgán shromažďuje všechny podklady k vydání rozhodnutí (například návrhy, žádosti, důkazy a podobně).

Ústní jednání být nařízeno může, ale nemusí.

Vydání rozhodnutí

Rozhodnutí je třeba vydat bez zbytečného odkladu, u některých případů (těch jednodušších) do 30 dnů, komplikovanější mohou mít prodlouženou lhůtu. Vydání následuje po shromáždění všech podkladů a případném vyjádření účastníků (ke kterému musí dostat prostor).

Z čeho se rozhodnutí skládá:

 • výrok
 • odůvodnění
 • poučení

Pokud některý z účastníků s rozhodnutím nesouhlasí, může v určené lhůtě využít některý z opravných prostředků.


Adresář úřadů:

zdroj / statnisprava.cz