Z pohledu zaměstnavatele předvídejte a předcházejte – škoda na svěřeném firemním majetku

Z pohledu zaměstnavatele předvídejte a předcházejte – škoda na svěřeném firemním majetku

Zaměstnanci pro výkon práce velmi často využívají svěřený firemní majetek. To platí o to víc nyní – v době expanze práce z domova. Z pohledu zaměstnavatele je pak třeba pohlídat řadu kroků, které mohou plnit funkci prevence před vznikem škody.

Komu lze svěřit firemní majetek?

Vezmeme-li to popořadě, pak firemní majetek používají především vedoucí pracovníci, zaměstnanci a pak také externí pracovníci. Všechny tyto vztahy jsou ošetřeny smlouvami – smlouva o výkonu funkce, pracovní smlouva, smlouva o spolupráci a podobně.

Škoda na svěřeném firemním majetku

O svěřený majetek se takové osoba musí řádně starat. To znamená chránit věc před poškozením, ztrátou, odcizením a samozřejmě svěřením další třetí osobě.

Sledujte: Emoce ve firmě

Jak zajistit alespoň základní prevenci před vznikem škody?

Z pohledu zaměstnavatele musí být jednoznačně ošetřeno:

  • komu bylo svěřeno,
  • kdy bylo svěřeno,
  • co bylo svěřeno,
  • v jakém stavu bylo svěřeno,
  • proč bylo svěřeno,

a to proto, aby bylo možné jednoznačně zjistit, na jakém podkladě pak může firma nárokovat náhradu škody – a v případě soudního sporu ji i řádně prokázat.

Základem je předávací protokol

Hodně kvalitně zpracovaný předávací protokol může hodně pomoci. Měl by obsahovat nejen všechny uvedené skutečnosti (komu, kdy, co, v jakém stavu a proč), ale také prohlášení přebírajícího, že ví o povinnosti věc řádně a v řádném stavu vrátit, případně jako o věc pečovat.

Ztrátu svěřených věci řeší i zákoník práce v § 255 – Zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

Navíc u svěřené věci, jejíž hodnota je vyšší než 50 000 Kč je povinnost uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

Škoda na svěřeném firemním majetku – externí pracovníci

U externích spolupracovníků je pak vhodné doplnit smlouvu o spolupráci o přesné ujednání o odpovědnosti za škodu na předaných věcech.

Starat se o firemní věci je z pohledu zaměstnavatele samozřejmě povinnost, nikoli volná vůle. Zaměstnavatel tak musí umět předvídat a snažit se nepříjemné situace eliminovat nebo předem ošetřit.

foto / archiv LNR