Tichý společník jako nenápadná finanční “výpomoc”

Tichý společník jako nenápadná finanční “výpomoc”

Co znamená pojem tichý společník? Kdo je tichým společníkem a čemu se věnuje? Pojem tichý společník slyšel již jistě každý, ale umí i každý vysvětlit, jak takový společník funguje, jaká má práva a povinnosti? Myslíte si, že by pro vás mohl být užitečný?

Tichý společník – kdo to je?

Tichý společník (TS) je osoba (fyzická nebo právnická), která v souladu s občanským zákoníkem (§ 2747 a následující) uzavře s podnikatelem smlouvu o tiché společnosti, a tím se začne podílet na podnikání podnikatele.

Smlouva zavazuje obě strany

Smlouvou se společně zavazují k tomu, že TS vloží do podnikání vklad a tím se bude podílet na výsledcích podnikání podnikatele po dobu trvání tiché společnosti, podnikatel pak vyplácí tichému společníkovi podíl na zisku (v případě ztráty se ve stejném rozsahu TS podílí i na ní).

Jaká má TS práva

Především se jedná o právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele. Toto ujednání je ale možné smluvně omezit. Dále má právo na vydání stejnopisu účetní uzávěrky.

Povinnosti tichého společníka

Vedení podnikání však tichý společník však ovlivňovat nesmí a ze všech právních skutečností vzniklých z podnikání zavázán jen podnikatel. Pokud jméno TS figuruje ve jménu, nebo v obchodní firmě podnikatele, ručí TS za dluhy podnikatele. Prohlásí-li tichý společník další straně, s níž podnikatel jedná o uzavření smlouvy, že podnikají oba společně, ručí za dluhy podnikatele vyplývající z uzavřené smlouvy.

Zánik smlouvy o tiché společnosti

  • dobou, na kterou byla sjednána
  • písemnou či ústní výpovědí
  • ukončením podnikání
  • rozhodnutím o úpadku podnikatele nebo tichého společníka
  • když podíl na ztrátě dosáhne výše vkladu tichého společníka

Proč tichého společníka mít?

Především ve chvíli, kdy je třeba do podnikání vnést finanční investice – typicky tedy na začátku podnikání nebo ve chvíli, kdy se podnikání moc nedaří. TS je pak neveřejným „zdrojem“ financí – podnikatelé tuto instituci využívají proto, aby veřejnost nevěděla o jejich finančních nesnázích.

Čtěte: Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným?

Čtěte: Z pohledu zaměstnavatele předvídejte a předcházejte – škoda na svěřeném firemním majetku