Základní členění veřejné správy

Základní členění veřejné správy

Správa věcí může v obecnosti probíhat dvěma způsoby. Jako správa věcí soukromých a pak jako správa věcí veřejných. Veřejné věci jsou pak spravovány ve veřejném zájmu a podléhají více svazujícím pravidlům. Co je to veřejná správa a jaké je základní členění veřejné správy?

Veřejná správa je správa, tedy vykonávání určité činnosti, prostřednictvím institucí. Jedná se o činnosti, které nejsou v okruhu zákonodárství ani soudnictví, přesto jsou vykonávány ve veřejném zájmu.

Základní členění veřejné správy

Členění veřejné správy podle subjektů

 • Přímá – je prováděná orgány státu.
 • Nepřímá – je prováděná v přenesené působnosti.

Členění veřejné správy územní

 • Celostátní,
 • regionální,
 • místní.

Subjekty veřejné správy

 • Stát,
 • jiné subjekty, o nichž to stanoví ústava nebo zákon,
 • veřejnoprávní korporace,
 • veřejné ústavy a veřejné podniky,
 • státní fondy,
 • nadace a nadační fondy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • veřejné výzkumné instituce.

Orgány veřejné správy

 • prezident republiky,
 • vláda,
 • ministerstva,
 • jiné ústřední správní úřady (s celostátní působností),
 • další správní úřady,
  • s celostátní působností (řízené ministerstvy),
  • s územně vymezenou působností (podřízené jiným správním úřadům s celostátní působností),
 • orgány samosprávy
  • orgány územních samosprávných celků (obcí a krajů),
  • orgány profesních komor (zřízených zvláštními zákony s přesně vymezenou působností),
 • orgány vysokých škol,
 • bezpečnostní sbory.

TÉMA: Jak získat výpis z obchodního rejstříku? K čemu je potřeba?