K čemu je konkurenční doložka a komu se vyplatí?

K čemu je konkurenční doložka a komu se vyplatí?

Občas vzniknou situace, kdy si třeba „vychováte“ a zaučíte šikovného pracovníka, který bude mít po nějaké době tendenci odejít a pracovat sám na sebe nebo u obdobné firmy. To pro vás ale může znamenat velkou nevýhodu v podobě nové konkurence, odlivu vašich zákazníků a podobně. Prostě to vaši situaci na trhu může závažným způsobem ztížit.  Jak se před takovou situací bránit? Velmi těžko – každý má v podstatě právo dělat, co chce. Ale v určitých případech lze tyto situace vyřešit dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která je pro obě strany určitým způsobem výhodná. Mluvíme o tzv. konkurenční doložce.

Co je to konkurenční doložka

Jedná se o dohodu, kterou mimo jiné upravuje § 310 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Touto dohodou vzniká na straně zaměstnance závazek, aby po stanovenou dobu po skončení pracovního poměru nevykonával výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Současně vzniká povinnost zaměstnavateli, aby za toto období zaměstnanci poskytl přiměřené peněžité narovnání. Jedná se nejméně o polovinu průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc trvání doložky.

Konkurenční doložka – na jak dlouho je možné ji uzavřít?

Doba trvání doložky může být maximálně jeden rok.

Kdy sjednat a jak vypovědět?

Konkurenční doložku je možné sjednat třeba při nástupu do zaměstnání nebo kdykoli později, odstoupit od ní zaměstnavatel může jen v době trvání pracovního poměru. Zaměstnanec ji může vypovědět například pro neplacení peněžitého narovnání.

Uzavření, odstoupení nebo výpověď konkurenční doložky musí být písemné.


Výpověď – ukončení pracovního poměru


Pokuta pro zaměstnance

Smluvní pokuta být sjednána může a nemusí. Pokud sjednána byla, tak to znamená, že zaměstnanec zaplatí pokutu při nesplnění povinnosti (poruší závazek), tím zároveň závazek zaniká.

S kým nelze uzavřít konkurenční doložku

  • s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství,
  • a s pedagogickými pracovníky v zařízeních sociálních služeb

TIP NA ČLÁNEK: Think tank jako způsob ovlivnění politiky, ekonomiky i veřejnosti