Návod na návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Návod na návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

K tomu, abyste se stali majiteli nemovitosti nestačí jen podpis kupní smlouvy nebo jiný nabývací titul. Nutné je také nemovitost zavkladovat do katastru nemovitostí, a teprve až po tomto procesu jste skutečnými majiteli. Řízení o návrh na vklad jako takové není úplně složité, ale jakákoli chyba může tento proces zkomplikovat nebo i dokonce zvrátit. Jaký je tedy návod na návrh na vklad práva do katastru nemovitostí?

Co je to návrh na vklad

Návrh na vklad je sám o sobě písemným formulářem, díky němuž pak katastrální úřad provádí zápis vzniku, změny, zániku, také promlčení a uznání nebo neuznání těchto práv:

vlastnické právopodzástavní právovýhrada vlastnického právaujednání o koupi na zkoušku
právo stavbypředkupní právovýhrada práva zpětné koupěnájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka
věcné břemenobudoucí výměnekvýhrada práva zpětného prodejepacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka
zástavní právopřídatné spoluvlastnictvízákaz zcizení nebo zatížení,vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
budoucí zástavní právospráva svěřenského fonduvýhrada práva lepšího kupcerozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám
 • § 11 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na vklad je tak povinnou součástí k předložení vkladové listiny katastrálnímu úřadu.

Co je to katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je Českým úřadem zeměměřičským vedený veřejný seznam, který v sobě shromažďuje údaje o nemovitostech (pozemky, budovy, bytové jednotky, práva atd.). Údaji jsou soupisy nemovitostí, jejich popis, polohové a geometrické určení, zápisy věcných, vlastnických a dalších práv nebo cenové údaje.

Zápisy do katastru nemovitostí

Existují celkem tři druhy zápisů:

 • Vklad do katastru,
 • záznam, kterým se zapisují práva od vlastnického práva odvozená (třeba kdo má právo hospodařit s majetkem státu apod.),
 • poznámka, která slouží k zápisu významných informací týkajících se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných (třeba exekuce, řízení o vyvlastnění apod.).

Kdo podává návrh na vklad práva

Návrh na vklad může podat i podepsat jakýkoli účastník samostatně nebo všichni společně. Účastníci se mohou nechat zastoupit, zástupce se pak uvádí do zvláštní kolonky formuláře, protože není účastníkem řízení. Plná moc k zastoupení vyžaduje úředně ověřený podpis.

Co je třeba vyplnit v návrhu na vklad

 • Příslušný katastrální úřad – příslušnost určuje místo – katastr, kde se nemovitost nachází.
 • Účastníci řízení – například u kupní smlouvy na nemovitost jsou to prodávající a kupující. Zde je třeba vyplnit identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo. U právnické osoby pak název, sídlo, identifikační číslo. Je nutné vyplnit všechny účastníky. Návrh na vklad může podepisovat třeba jen jeden z nich – podpis nemusí být úředně ověřený.
 • Označení nemovitostí a práv.
 • Vyplnit můžete i poznámky pro katastr (například upřesnění listin v příloze nebo vysvětlení nějakých zvláštností).
 • Přílohy
  • tou je vždy 1x vkladová listina, například kupní smlouva (vyžaduje vždy úředně ověřené podpisy),
  • dále například pokud se mění předmět zápisu třeba rozdělením nebo sloučením pozemků, je nutnou přílohou geometrický plán,
  • k tomu případný souhlas s dělením nebo scelováním pozemků,
  • plná moc, pokud jsou účastníci zastupování,
  • oznámení o zveřejnění v registru smluv, pokud se na vkladové řízení vztahuje atp.

Poplatek za vklad návrhu do katastru nemovitostí

Výše poplatku je 2 000 Kč podle položky č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je podáno současně několik návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu, hradí se poplatek za každý podaný návrh samostatně.

Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou na katastrálním úřadě, bezhotovostně na zvláštní účet státního rozpočtu zřízený u příslušného katastrálního úřadu, nebo kolkovými známkami.

Nezaplacení správního poplatku

Pokud poplatek nezaplatíte ani po výzvě katastrálního úřadu, bude řízení o povolení vkladu zastaveno.

Osvobození od platby poplatku

Osvobození od správního poplatku je stanoveno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb.

Pokud je jeden z účastníků osvobozen od platby vyplatí se, aby byl samostatným navrhovatelem vkladu. V takovém případě totiž katastrální úřad poplatek od dalšího účastníka nevyžaduje. Pokud by byli navrhovatelé dva, z nichž jen jeden je osvobozen, katastrální úřad by poplatek od neosvobozeného navrhovatele vyžadoval.

Podání návrhu na vklad 

Návrh na vklad je možné provést osobně, poštou nebo elektronicky.

Elektronická podoba návrhu na vklad

Pro podání návrhu na vklad je nutné mít v elektronické podobě i vkladovou listinu. Ta tak může v elektronické podobě vzniknout nebo být na elektronickou podobu převedena, prostý scan nestačí.

Jak převést vkladovou listinu z klasické listinné podoby do elektronické

Do elektronické podoby je možné listinnou podobu převést autorizovanou konverzí. Tuto konverzi provádějí kontaktní místa veřejné správy – notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady určené ministrem zahraničních věcí; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových zastupitelských úřadů na svých internetových stránkách, držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a další osoby, kterým byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace) a advokáti za podmínek stanovených zákonem o advokacii.

Za jak dlouho bude zápis v katastru nemovitostí proveden

Obdržením žádosti informuje katastr účastníky řízení a vkládá na nemovitost plombu (nejpozději jeden den poté, co obdrží návrh na vklad). Běží 20 dní zákonné lhůty, ve které mohou účastníci proti návrhu podat připomínku a plomba znemožňuje po tuto dobu provádění jakýchkoli změn. Po uplynutí dochází k přepisu nemovitosti na katastr. Počítat byste tak měli se lhůtou asi 30 dní.

TÉMA: Sledování změn – nejen vlastník může mít zaručený dohled nad nemovitostmi

TÉMA: K čemu je plomba na katastru?

foto / archiv LNR