Dělení pozemku – co je k tomu potřeba a jak to provést?

Dělení pozemku – co je k tomu potřeba a jak to provést?

Potřebujete dělit nebo scelit pozemek a nevíte přesně, co to obnáší? Jak je složité zajistit si oddělení pozemku a jak jej zapsat na katastr nemovitostí? Od roku 2018 je dělení i zcelováni pozemků o něco jednodušší. Projdeme si celým procesem krok za krokem.

Co budete k dělení pozemku potřebovat?

  • souhlas stavebního úřadu / závazné stanovisko orgánu územního plánování (§ 96b),
  • geometrický plán,
  • ohlášení změn na katastru.

Souhlas stavebního úřadu na žádost

Dělení pozemků již nevyžaduje například kupní smlouvu, dostačující je územní souhlas – takže oddělené pozemky mohou i nadále zůstat ve vašem vlastnictví.

Rozhodnutí / souhlas vydává příslušný stavební úřad na ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ. Formulář žádosti je povinný, tvoří přílohu č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Stáhnout si ji můžete třeba zde: ŽÁDOST.

Přílohou žádosti je:

 • souhlas vlastníka (pokud jste vlastníkem pozemku vy, dokládat nemusíte), pokud pozemek vlastní více lidí, musí souhlasit všichni,
 • plná moc, pokud někoho zplnomocníte k vyřízení,
 • grafické znázornění záměru (2x) – pokud již máte geometrický plán, předložíte jej,
 • důvod pro dělení (stručný popis toho, proč k dělení dochází).

Žádost obdrží příslušný stavební úřad. Ten ji posoudí a vydá:

 • územní rozhodnutí v územním řízení, kde jsou stanoveny podmínky pro dělení
   • v rozhodnutí je uvedeno katastrální území, parcelní čísla, druh pozemku
   • pozemky musí mít vyznačeny i přístupy z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému z nich
 • nebo souhlas sdělením – to v případě, že není třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, v takovém případě řízení o vydání územního rozhodnutí zastaví
   • nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem

OD 1.7.2024 SE MĚNÍ PODMÍNKY VYDÁNÍ POVOLENÍ: Povolení dělení nebo scelení pozemků po 1.7.2024

Za vydání rozhodnutí o dělení pozemku (popřípadě scelování) se platí správní poplatek 1 000 Kč.

Rozhodnutí o dělení pozemků se nevyžaduje, pokud podmínky pro dělení pozemků jsou dány regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu (např. pozemkové úpravy).

Geometrický plán na dělení pozemku

Musí odpovídat rozhodnutí o dělení nebo sdělení, podle schváleného záměru. Takže pokud jste neměli geometrický plán již vyhotovený a nepředkládali jste jej se žádostí stavebnímu úřadu, zadáváte si jej v tuto chvíli. Geometrický plán vypracovává pouze odborně způsobilá osoba, tj. osoba, která má ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru. Cena se pohybuje okolo 5 000 Kč.

Geometrický plán musí být ověřen osobou s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ta ověřuje náležitost a přesnost v souladu se zákonem. Geometrický plán dále odsouhlasí katastrální úřad.

Zápis změny na katastrálním úřadě

V této fázi máte podklady pro zápis oddělených pozemků na katastr nemovitostí. Zde podáváte formulář OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ O POZEMKU (ke stažení zde).

K formuláři přiložíte geometrický plán, rozhodnutí (souhlas) stavebního úřadu a případně plnou moc. Zápis změny v katastru nemovitostí není zpoplatněn.


NejenDÁRKY.cznejen dárkyfoto / archiv LNR


Napište nám...