Vymáhání pohledávek – žaloba

Vymáhání pohledávek – žaloba

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení

2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky

3. Téma: Žaloba

4. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání


Vymáhání pohledávek – podání žaloby

Podání žaloby je v pořadí dalším krokem, když nedojde k dobrovolné úhradě dluhu. Žaloba a následné soudní řízení je pro věřitele (ale rozhodně i pro dlužníka) krokem nepříjemným, ale důležitým – jedná se o potřebný prostředek, jak se vymožení pohledávky dobrat.

Vymáhání pohledávek žaloba – kam žalobu podat?

Žaloba se podává po předžalobní výzvě a marném uplynutí lhůty, která v ní byla dána k dobrovolné úhradě dluhu. Zpravidla se podává k obvodnímu soudu, který je v místě trvalého bydliště – nebo sídla – dlužníka. Součástí žaloby je předložení všech dokumentů, které prokazují existující neuhrazenou pohledávku – tedy smlouvy, faktury, upomínky, e-maily a podobně.

Přehled soudů.

Elektronický platební rozkaz

Je možné podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Je to svým způsobem druh žaloby – v elektronické podobě. Uplatnit takový platební rozkaz vyžaduje existenci podepsané smlouvy s dlužníkem nebo třeba fakturu na dodání služby nebo produktu – potvrzenou. Toto řízení je běžně rychlejší a levnější (soudní poplatek činí 4 % z částky, běžné řízení pak 5 %). Soud elektronickým platebním rozkazem uloží dlužníkovi lhůtu (15 dní) k zaplacení pohledávky. Když proti není podán odpor, je řízení ukončené (v opačném případě běží klasické soudní jednání). Tímto způsobem lze žalovat pohledávky do jednoho milionu korun. Povinností je doručení elektronického platebního rozkazu do vlastních rukou dlužníka.

Co musí žaloba obsahovat? Vymáhání pohledávek žaloba

  • označení soudu
  • kdo žalobu podává
  • proti komu je žaloba směřována
  • uvedení toho, čeho se žalobce po žalovaném domáhá

Termín k podání žaloby a promlčení

Rozhodně zbytečně neotálejte. Doba promlčení jsou 3 roky – uplatnění žaloby na promlčenou pohledávku je rizikem, že protistrana podá námitku promlčení a soud řízení zastaví.

foto / archiv LNR