Kdy se vyplatí uzavřít smlouvu o dílo | Co má smlouva o dílo obsahovat?

Kdy se vyplatí uzavřít smlouvu o dílo | Co má smlouva o dílo obsahovat?

Smlouva o dílo je celkem běžnou součástí řady obchodních vztahů. O co se jedná, kdy je dobré ji využít a co má obsahovat?

Smlouva o dílo a vše co potřebujete vědět

Uzavřením smlouvy o dílo vzniká závazkový právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, objednatel pak, že dílo převezme a zaplatí.

Problematiku smlouvy o dílo dříve řešil občanský a obchodní zákoník. Tuto roztříštěnost odstranil nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012, Sb.), a úpravu ujednotil v § 2586 – 2635.

Jak definovat dílo

Za dílo je možné považovat činnost, která může mít hmotný nebo nehmotný výsledek (tedy nejen nějaké fyzické vyhotovení věci, ale třeba i tvorba webu nebo kupříkladu vystoupení nějakého kulturního spolku).


§ 2587

 Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Provádění díla? Osobní povaha

Dílo bude vyhotoveno zhotovitelem osobně, nebo existuje ještě možnost, že práci svěří třetí osobě, ale bude mít nad ní vedení. Zhotovitel má každopádně povinnost provést dílo s potřebnou péčí.

S osobní povahou provedení díla ovšem souvisí i to, že pokud vyhotovení díla vyloženě závisí na osobních schopnostech zhotovitele, pak závazek může zaniknout v případ ztráty jeho způsobilosti nebo smrtí.


Druhy dohod v pracovním  poměru


Termín k provedení díla

Je třeba uvést, že zhotoviteli vzniká povinnost vyhotovit dílo včas. Přesný termín ovšem povinnou součástí smlouvy není (byť je většinou lepší jej tam uvést). Takže bez uvedení času a termínu je potřeba, aby zhotovitel dílo zhotovil v čase přiměřeném povaze díla.

Materiál k vyhotovení díla

Zhotovitel vytváří dílo na svůj náklad a nebezpečí. Musí si i obstarat vše, co je k provedení potřebné. Ovšem zde záleží na konkrétní situaci. Opravář si zřejmě náhradní díly obstará, ale k vyhotovení okrasné zahrady už může vyžadovat dodání materiálu od objednatele. Zhotovitel by každopádně měl po provedení díla předložit vyúčtování a případné přebytky (od objednatele) vrátit.

Co má obsahovat smlouva o dílo

   • Identifikace smluvních stran – to znamená údaje o smluvních stranách (jména, název společnosti, identifikační čísla, ideálně kontakt, údaj o zápisu v obchodním rejstříku), zástupce a podobně.
   • Předmět smlouvy – popis samotného díla, včetně formálních náležitostí o zpracování díla v termínu či o dohodnuté ceně.
   • Termín – je sice nepovinný údaj, ale u řady smluvních vztahů je rozhodně lepší termín mezi stranami předem dohodnout. A to třeba i včetně způsobu převzetí díla (zde se hodí předávací protokol).
   • Cena – tu lze stanovit různými způsoby:
    • pevná částka,
    • odhad (překročení částky je ovšem objednateli třeba oznámit – v takovém případě může dojít i k odstoupení od smlouvy a zaplacení pouze poměrné částky),
    • rozpočet (úplný, neúplný nebo nezávazný),
    • cenu je ale možné i vůbec neurčit – pak se odvíjí od ceny, kterou by objednatel zaplatil za tutéž věc ve stejných podmínkách někomu jinému.
   • Místo plnění – pokud je činnost vykonávána na konkrétním místě.
   • Povinnosti zhotovitele – tedy provedení díla v souladu se smlouvou, na vlastní odpovědnost, vlastním jménem a s odpovídající péčí.
   • Povinnosti objednatele – úhrada a rovněž poskytnutí všech údajů potřebných k provedení díla.
   • Autorská práva – v případě tvůrčí činnosti.
   • Odpovědnost za škodu – zhotovitel je odpovědný za vady díla, které vznikly v době jeho provádění, a to i když se projevily až po předání díla. Tyto vady by měl zhotovitel opravit na své vlastní náklady.
   • Sankce – například za porušení termínu vyhotovení.
   • Možnost odstoupení od smlouvy.

Kdy se vyplatí uzavřít smlouvu o dílo

Smlouvu o dílo je dobré uzavřít vždy, když může hrozit, že jedna ze stran nebude chtít/moci dodržet podmínky. A to i neúmyslně.

Smlouva jednoduše chrání obě strany – objednatele, aby dostal, co si objednal – řádně a včas, i zhotovitele, aby dílo bylo převzato a dostal za ně zaplaceno.

TÉMAJaké jsou nejběžnější typy smluv

foto / archiv LNR