Společné jmění manželů a exekuce – zákonné a smluvní vypořádání

Společné jmění manželů a exekuce – zákonné a smluvní vypořádání

Jak je to se společným jměním manželů z pohledu možné exekuce na jednoho z nich? Lze dostatečně včas vypořádat majetek tak, aby případné dluhy jednoho z manželů, nepostihli majetek toho druhého? Často se právě toto řeší, když jeden z manželů značně podnikat.

Společné jmění manželů a exekuce

Společné jmění manželů (SJM) může být upraveno dvojím způsobem:

 • zákonně
 • smluvně

Zákonný režim SJM – součástí společného jmění manželů je vše, co upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 709 až 712.

Smluvní režim – upravuje § 717, a to obvykle formou notářského zápisu, případně pak rozhodnutím soudu.

Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Dohody o smluveném režimu se zapisují do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou ČR (https://rejstrik.nkcr.cz/). Zápis do Seznamu provede ten, kdo smlouvu (nebo rozhodnutí soudu) vyhotovil, nebo není-li to možné, pak Notářská komora České republiky. Zápis má takové právní účinky, že manželé se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny.

Toto je podstatné pro nový režim ochrany věřitele při vymáhání dluhu. Dříve totiž zcela chyběla úprava uspokojení věřitele z majetku v SJM při výkonu rozhodnutí – exekuci. Nyní je tedy v zákoně zakotvena ochrana věřitele při vymáhání dluhu jen jednoho z manželů vzniklého za trvání SJM, současně však i  dluhu, jež vznikl před manželstvím. Pokud vznikl dluh jednoho z manželů za trvání SJM, při exekuci se lze uspokojit z celého SJM.

Smlouvou o manželském majetkovém režimu lze:

 • sjednat režim oddělených jmění – cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví,
 • vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství, což znamená, že při uzavření manželství společné jmění nevznikne a vznikne až v okamžiku zániku manželství- bude obsahovat jen majetek nabytý oběma manžely za trvání manželství,
 • rozšířit rozsah společného jmění v zákonném režimu, což znamená, že z výlučného majetku jednoho z manželů se stane majetek společný,
 • zúžit rozsah společného jmění, což znamená, že z již nabytého majetku ve společném jmění se stane výlučný majetek jednoho z manželů nebo podílové spoluvlastnictví obou manželů,
 • vymezit pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určené součásti jmění do svého výlučného vlastnictví či do podílového spoluvlastnictví,
 • uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství rozvodem nebo smrtí.

Evidenci listin o manželském majetkovém režimu

Všechny smlouvy a rozhodnutí soudů o manželském majetkovém režimu se povinně evidují v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu, kterou v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Tato Evidence je však neveřejná – jejím účelem je sloužit pro potřeby soudu v řízení o pozůstalosti.

Cena u notáře se buď vypočítává z tarifní hodnoty, nebo je daná pevnou částkou. Například:

 • za sepis notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu, nejsou-li předmětem konkrétní věci, činí 3 000 Kč (a více) bez DPH,
 • když jsou předmětem konkrétní věci, je odměna procentuální, nejméně však 1 000 Kč bez DPH,
 • poplatek za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu činí 200 Kč bez DPH.
 • Notářský tarif zde.

Společné jmění manželů a exekuce

Povinnost exekutora

Od 1.6.2015 se novelou exekučního řádu změnila situace tak, že exekutor již ze své povinnosti musí zjišťovat, zda není manželský majetkový režim jakkoli smluvně pozměněn.

Tyto skutečnosti je exekutor povinen sám ověřit v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veden a spravován Notářskou komorou České republiky. Když tedy exekutor zjistí, že majetek manželů je smluvně pozměněn, musí z tohoto faktu vycházet. Proto není možné, aby postihl majetek druhého manžela, který byl smluvně ze SJM vyčleněn.