Nezabavitelná částka 2023

Nezabavitelná částka 2023

Nezabavitelná částka mzdy je částka stanovená zákonem, která nemůže být postižena exekucí nebo insolvencí. Zůstává tedy dlužníkovi. Výše této nezabavitelné částky tedy logicky ovlivňuje množství financí, které dlužníkovi ze mzdy zůstávají.

Nezabavitelná částka 2023

Od začátku roku 2023 činí nezabavitelná částka výši 13 638 Kč.

Dále se na každou osobu, kde dlužník platí výživné uplatní čtvrtina z hodnoty nezabavitelné částky, cž je 3 409,50 Kč.

Částka, nad kterou se pak sráží bez omezení je pak 30 685,50 Kč.

Co tvoří nezabavitelnou částku

Jedná se o dvě složky. A to životní minimum a normativní náklady na bydlení.

Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Výše životního minima na jednotlivce je 4 860 Kč měsíčně.

Normativní náklady na bydlení

Tyto náklady jsou určeny nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Konkrétně pak v §1:

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli.

(2) Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

TÉMA: Zaručená mzda není to stejné jako mzda minimální

foto / archiv LNR