Obchodní korporace | typ společnosti ve výhodách a nevýhodách

Obchodní korporace | typ společnosti ve výhodách a nevýhodách

Obchodní korporace jsou obchodní společnosti a družstva. Jsou upravena v zákoně o obchodní korporacích a zapisují se povinně do obchodního rejstříku. Jaké jsou typy obchodních korporací a jaké mají výhody a nevýhody?

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

TYP SPOLEČNOSTIZÁKLADNÍ POPISVÝHODYNEVÝHODY
a.s. (akciová společnost)Akciová společnost je právnickou osobou, která je založena na kapitálu rozděleném na akcie.

Vlastnictví akcií umožňuje vlastníkům účastnit se na zisku a rozhodování společnosti.

 • Rozšíření kapitálu: Akciová společnost umožňuje snadnější získání kapitálu prostřednictvím prodeje akcií veřejnosti. Vhodné k financování vlastních projektů.
 • Omezená odpovědnost: Akcionáři mají omezenou odpovědnost za dluhy a závazky společnosti. To znamená, že jejich osobní majetek není ohrožen v případě, že společnost čelí finančním problémům.
 • Kontinuita: Akciová společnost je nezávislá na svých akcionářích a může přežít i při změně vlastnictví. To zajišťuje stabilitu podnikání.
 • Transparentnost: Akciové společnosti jsou povinny poskytovat veřejnosti informace o své činnosti, finanční situaci a výsledcích. To má vliv na transparentnost a důvěru investorů a veřejnosti.

 

 • Složitější založení a správa: Založení akciové společnosti vyžaduje dodržení určitých právních postupů a formálností. Správa společnosti je také složitější, protože je zapotřebí zřídit správní orgány a dodržovat určité regulační požadavky.
 • Omezená kontrola: Akcionáři mají omezenou kontrolu nad rozhodováním ve společnosti. Většinoví akcionáři mají větší vliv na rozhodování a menšinoví akcionáři nemají vždy možnost ovlivnit strategická rozhodnutí.
 • Veřejnost informací: Akciové společnosti jsou povinny poskytovat veřejnosti informace o své činnosti a výsledcích. To může znamenat, že některé informace, které by společnost preferovala nezveřejnit, jsou i tak dostupné veřejnosti.
 • Větší regulace: Akciové společnosti jsou podrobeny větší regulaci a dohledu ze strany státních orgánů a burzovních regulátorů. To znamená dodržování přísnějších pravidel a povinností, které mohou být administrativně náročné a nákladné.

 

TYP SPOLEČNOSTIZÁKLADNÍ POPISVÝHODYNEVÝHODY
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která je založena na kapitálu rozděleném na podíly. Majitelé podílů mají právo na podíl na zisku a mohou se podílet na rozhodování ve společnosti. Odpovědnost členů společnosti je omezena na výši jejich vkladu do společnosti.
 • Omezená odpovědnost: Společníci mají omezenou odpovědnost za dluhy a závazky společnosti. Jejich osobní majetek není ohrožen v případě finančních problémů společnosti.
 • Flexibilita: Společnost s ručením omezeným poskytuje větší flexibilitu při řízení a správě společnosti. Společníci mají větší svobodu při rozhodování a mohou si upravit vnitřní strukturu společnosti podle svých potřeb.
 • Snadnější přenos vlastnictví: Přenos vlastnictví společnosti s ručením omezeným je snadnější než u jiných forem podnikání. Společníci mohou jednoduše prodat své podíly jiným osobám.
 • Menší administrativní nároky: Společnost s ručením omezeným má obvykle menší administrativní nároky než akciová společnost. Její založení a správa jsou méně složité.
 • Kontrola: Společníci mají omezenou kontrolu nad rozhodováním ve společnosti. Většinoví společníci mají větší vliv na rozhodování a menšinoví společníci nemají vždy možnost ovlivnit strategická rozhodnutí.
 • Transparentnost: Společnost s ručením omezeným není povinna poskytovat veřejnosti stejnou míru informací jako akciová společnost. To může znamenat menší transparentnost a důvěru investorů a veřejnosti.
 • Trvání: Společnost s ručením omezeným může mít omezenou životnost, zejména pokud se společníci rozhodnou ukončit podnikání nebo pokud dojde k odchodu klíčových společníků.

 

TYP SPOLEČNOSTIZÁKLADNÍ POPISVÝHODYNEVÝHODY
k.s. (komanditní společnost)Komanditní společnost je společenstvím dvou typů společníků – komplementářů a komanditistů. Komplementáři mají neomezenou odpovědnost za závazky společnosti, zatímco odpovědnost komanditistů je omezena na výši jejich vkladu do společnosti.
 • Omezená odpovědnost komanditisty: Komanditista má omezenou odpovědnost za dluhy a závazky společnosti. Jeho osobní majetek není ohrožen v případě finančních problémů společnosti.
 • Flexibilita: Komanditní společnost poskytuje větší flexibilitu při řízení a správě společnosti. Komplementáři mají větší svobodu při rozhodování a mohou si upravit vnitřní strukturu společnosti podle svých potřeb.
 • Rozdělení rolí a odpovědností: Komanditní společnost umožňuje rozdělení rolí a odpovědností mezi komplementáře a komanditisty. Komplementáři mají aktivní roli ve vedení společnosti, zatímco komanditisté mají pasivní roli a nemají povinnost se podílet na řízení.
 • Snadnější přístup k financím: Komanditní společnost může mít snadnější přístup k financím ve srovnání s jinými formami podnikání. Komanditisté mohou přilákat investory, kteří jsou ochotni poskytnout kapitál společnosti.

 

 • Kontrola komanditisty: Komanditista má omezenou kontrolu nad rozhodováním ve společnosti. Komplementáři mají větší vliv na rozhodování a komanditista nemá vždy možnost ovlivnit strategická rozhodnutí.
 • Omezená transparentnost: Komanditní společnost není povinna poskytovat veřejnosti stejnou míru informací jako akciová společnost. To může znamenat menší transparentnost a důvěru investorů a veřejnosti.
 • Trvání: Komanditní společnost může mít omezenou životnost, zejména pokud se komplementáři rozhodnou ukončit podnikání nebo pokud dojde k odchodu klíčových komplementářů.

 

TYP SPOLEČNOSTIZÁKLADNÍ POPISVÝHODYNEVÝHODY
v.o.s. (veřejná obchodní společnost)Veřejná obchodní společnost je společenstvím dvou nebo více společníků, kteří mají společnou odpovědnost za závazky společnosti. Odpovědnost společníků je neomezená a ručí svým majetkem.
 • Snadné založení: Veřejná obchodní společnost se snadno zakládá a nevyžaduje vstupní kapitál ani stanovení minimálního jmění.
 • Flexibilita: v.o.s. poskytuje větší flexibilitu při řízení a správě společnosti. Společníci mají větší svobodu při rozhodování a mohou si upravit vnitřní strukturu společnosti podle svých potřeb.
 • Rozdělení rolí a odpovědností: Veřejná obchodní společnost umožňuje rozdělení rolí a odpovědností mezi společníky. Společníci mají možnost aktivně se podílet na řízení společnosti a sdílet odpovědnost za její činnost.
 • Odpovědnost společníků: Společníci veřejné obchodní společnosti ručí za její dluhy a závazky neomezeně a společně. To znamená, že jejich osobní majetek může být ohrožen v případě finančních problémů společnosti.
 • Transparentnost: Veřejná obchodní společnost není povinna poskytovat veřejnosti stejnou míru informací jako akciová společnost. To může znamenat menší transparentnost a důvěru investorů a veřejnosti.
 • Trvání: Veřejná obchodní společnost může mít omezenou životnost, zejména pokud se společníci rozhodnou ukončit podnikání nebo pokud dojde k odchodu klíčových společníků.

 

TYP SPOLEČNOSTIZÁKLADNÍ POPISVÝHODYNEVÝHODY
d.s. (družstvo)Družstvo je společenstvím členů, kteří se sdružují za účelem dosažení společného hospodářského nebo sociálního cíle. Členové družstva mají právo na podíl na zisku a rozhodování ve družstvu. Odpovědnost členů družstva je omezena na výši jejich vkladu do družstva.
 • Omezená odpovědnost členů: Členové družstva mají omezenou odpovědnost za dluhy a závazky družstva. Jejich osobní majetek není ohrožen v případě finančních problémů družstva.
 • Demokratické rozhodování: Družstvo umožňuje členům aktivně se podílet na rozhodování a správě družstva. Každý člen má právo hlasovat a podílet se na řízení družstva.
 • Společná vlastnická struktura: Členové družstva mají společnou vlastnickou strukturu, což znamená, že mají podíl na majetku a zisky družstva se rozdělují mezi členy podle jejich příspěvku.
 • Kontrola členů: Členové družstva mají omezenou kontrolu nad rozhodováním ve družstvu. Rozhodování je často závislé na většinovém hlasování a členové nemají vždy možnost ovlivnit strategická rozhodnutí.
 • Transparentnost: Družstvo není povinno poskytovat veřejnosti stejnou míru informací jako akciová společnost. To může znamenat menší transparentnost a důvěru investorů a veřejnosti.
 • Trvání: Družstvo může mít omezenou životnost, zejména pokud se členové rozhodnou ukončit činnost družstva nebo pokud dojde k odchodu klíčových členů.

 

foto / archiv LNR