Co je to akciová společnost

Co je to akciová společnost

Jednou z nejčastěji využívaných forem podnikání je vedle s.r.o. a OSVČ také akciová společnost. Co je to akciová společnost, jak funguje, jak ji lze založit? Jaké jsou výhody a nevýhody akciové společnosti? Potřebujete vědět, co jsou to akcie? Jaké orgány má akciová společnost?

Jak je akciová společnost definována právně

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), definuje akciovou společnost dle § 243:

  • Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.
  • Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

Základem a.s. je tedy určitý počet akcií. Sama společnost odpovídá za své závazky celým majetkem, akcionář za ni neručí. Akciová společnost může být jak soukromá, tak veřejná.

A.s. je právnickou osobou, jedná se o druh obchodní společnosti. Obecně lze říct, že se jedná o nějčastější právní formu, která se využívá především pro velké podniky.

Typické využití a.s.:

 • pro náročné projekty,
 • zkratka a.s. dodává stabilní a silný dojem,
 • umožňuje vysoký základní vklad,
 • pro neomezené množství akcionářů.

Co jsou to akcie?

Akcie jsou jednoduše řešeno cenné papíry s podílem na zisku společnosti. Akcionář je jejich držitelem a stává se tak podílníkem. Může se podílet na řízení společnost, na jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při zrušení s likvidací. Akcie mohou být kmenové (bez osobitých práv) nebo prioritní (se zvláštními právy). Novinkou jsou také kusové akcie dle § 257.

Forma akcie:

 • cenný papír na řad (akcie na jméno) nebo na doručitele (akcie na majitele).

Založení a.s.

Akciová společnost je právnickou osobou, která k založení vyžaduje přijetí stanov. Stanovy mimo jiné obsahují:

 1.  firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 2. výši základního kapitálu,
 3. počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, zda jsou listinné nebo zaknihované, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou listinné akcie imobilizovány,
 4. mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
 5. počet hlasů spojených s jednou akcií, celkový počet hlasů ve společnosti a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a mají-li být vydány akcie bez hlasovacího práva, obsahují stanovy i počet hlasů spojených s jednou akcií pro případ, že vlastník této akcie může hlasovat na valné hromadě,
 6. údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a
 7. jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon.

Akciovou společnost lze založit jedním i větším počtem zakladatelů.

Povinnost webových stránek

Akciové společnosti mají zákonem stavenou povinnost zřídit si internetové stránky a udržovat je v provozu po celou dobu existence. Na nich pak musí zveřejnit údaje jako je název společnosti, IČ, asdresa sídla, údaj o zápisu do obchodního rejstříku (včetně oddílu a vložky), případě i informaci o existenci koncernu.

Základní kapitál

Základní kapitál musí být minimálně ve výši 2 000 000 Kč (nebo 80 000 EUR).

Tato částka je finančním zdrojem společnosti, který má na běžném účtu nebo v pokladně nebo je vložen ve formě nepeněžního majetku, a to movitého nebo nemovitého.

A.s. s veřejným úpisem musí mít základní kapitál ve výši 20 000 000 Kč.

Valná hromada

Nejvyšší řídící orgán a.s. je valná hromada. Tvoří ji akcionáři a má povinnost zasedat alespoň 1 x do roka za přítomnosti minimálně tolika akcionářů, kteří mají dohromady akcie v hodnotě přes 30 % základního kapitálu. Hlasy se odvozují od počtu akcií.

Co patří do pravomoci valné hromady

 • Stanovy,
 • volba představenstva a dozorčí rady,
 • rozdělení zisku,
 • schválení účetní uzávěrky.

Představenstvo

Jako statutární orgán vystupuje představenstvo. Rozhoduje o všech záležitostech mimo těch, o kterých rozhoduje valná hromada a dozorčí rada. Představenstvo je orgán kolektivní, musí mít minimálně tři členy, kteří si mezi sebou zvolí předsedu – pokud nejde o jednočlennou a.s. Volba je na 5 let, lze i opakovaně, členy lze odvolat.

Pravomoci představenstva

 • Správa podniku (hospodářská, výrobní, organizační),
 • jednání jménem a.s.

Dozorčí rada

Dohled nad chodem společnosti má dozorčí rada. Je to nejvyšší kontrolní orgán. Má opět minimálně tři členy, z nichž jeden jed předseda, zároveň nikdo z nich nesmí být členem představenstva, prokuristou. Dozorčí rada tak především kontroluje správné vedení účetnictví, a to vsouladu s platnými právními předpisy a dohlíží na výkon působnosti představenstva.

Pravomoci dozorčí rady

 • Kontrolní,
 • řídící,
 • jednatelská.

Zrušení a.s.

Zrušení společnosti lze provést buď likvidací (likvidátorem je určen valnou hromadou) nebo fúzí, která převádí nebo rozděluje společnost.

Likvidace a.s.

Pod pojmem likvidace je možné si představit zákonem daný proces, který má za úkol vypořádání majetkových poměrů a celkové ukončení podnikatelské činnosti. Likvidací se ruší a.s., o čemž rozhoduje valná hromada, případně společníci – v každém z uvedených možností pak musí mít formu notářského zápisu. Jedná se o dobrovolné zrušení společnosti.

Může ovšem nastat i případ, kdy dochází k nucené likvidaci, v takové chvíli jde o rozhodnutí soudu.

V procesu likvidace se ustanovuje likvidátor, který je fyzickou osobou a jehož úkolem je vypořádání závazků, pohledávek , zaměstnaneckých vztahů a v konečné podobě i vymazání společnosti z obchodního rejstříku.

Fúze a.s.

Zánik a.s. fúzí probíhá v případě, kdy se dvě společnosti sloučí a jedna z nich tak zaniká a převádí majetek a práva na druhou spolenost.

foto / pixabay.com