Životní pojištění jako odečitatelné položky

Životní pojištění jako odečitatelné položky

Využít odečitatelné položky můžete po výpočtu základu daně. Jeho výši určíte jednoduše odečtením skutečných výdajů od příjmů. Odečitatelnou položkou je myšlena obecně částka, jejíž výši si může poplatník odečíst od základu daně za určitých podmínek. Tyto úlevné položky se odečítají po vyloučení nezdanitelných částí základu daně, dle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Životní pojištění

Základ daně můžete snížit i odečitatelnou položkou, kterou je soukromé životní pojištění. Maximálně možná částka je 24 000 Kč ta rok.

Čtěte: Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

Podmínky:

  • Nutností je, aby byl pojistník zároveň pojištěnou osobou
  • Pojistné plnění musí ve smlouvě sjednáno až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let
  • Smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má pevně sjednanou pojistnou částku min. 40 000 Kč, nad 15 let pak alespoň 70 000 Kč
  • nelze uplatnit průběžnou výplatu kapitálové hodnoty

                Čtěte: Dary a bezúplatná plnění jako odečitatelné položky

                Čtěte: Úroky jako odečitatelné položky