Dary a bezúplatná plnění jako odečitatelné položky

Dary a bezúplatná plnění jako odečitatelné položky

Odečitatelnou položkou je myšlena obecně částka, jejíž výši si může poplatník odečíst od základu daně za určitých podmínek. Odečitatelné položky se odečítají po vyloučení nezdanitelných částí základu daně, dle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Dary a bezúplatná plnění

Odečíst tak lze dary a bezúplatná plnění v úhrnné hodnotě větší jak 2 % základu daně nebo alespoň 1000,- Kč za zdaňovací období.

Obdobně lze využít na dary poskytnuté na odstranění následků živelné pohromy, které lze odečíst maximálně v celkové výši 15 % základu daně.

Čtěte: Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

Jaké dary lze odečíst?

  • poskytnuté na veřejně prospěšné účely
  • poskytnuté politickým stranám a hnutím
  • poskytnuté fyzickým osobám, které jsou v částečném nebo plném invalidním důchodu, nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby na zdravotnické prostředky a pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání

                Čtěte: Podnikání v důchodu

Sazba a výpočet daně pro základ daně dle § 16 zákona o daních z příjmů:

(1) Sazba daně činí

  1. a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a
  2. b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

(2) Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Čtěte: Úroky jako odečitatelné položky

Čtěte: Životní pojištění jako odečitatelné položky

tipy na dárek