Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným?

Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným?

Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným? Jste v roli společníka, který ve firmě již nechce na takovém postu figurovat, nebo naopak řešíte, jak se elegantně společníka „zbavit“? Na to pamatuje i zákon a poskytuje několik způsobů, jak účast společníka dobrovolně nebo i nedobrovolně ukončit.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Ukončení účasti společníka – jak ukončit účast společníka

Vystoupení společníka (§ 202)

– takové vystoupení musí umožňovat zákon. Lze vystoupit v případě nesouhlasu s rozhodnutím valné hromady ve věci změny převažující povahy podnikání nebo prodloužení trvání společnosti – pokud tedy nehlasoval pro.

Dohoda o ukončení (§ 203)

– vždy pouze písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li vydán.

Vyloučení společníka (§ 204)

–  lze se domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn, či například dle § 151 když je v prodlení s plněním své vkladové povinnosti.

Zrušení účasti společníka soudem (§ 205, 206)

– společník může sám navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; to neplatí, jedná-li se o jediného společníka.

Převod podílu společníka (§ 207 a dále)

– společník může svůj podíl převést na jiného společníka, pokud společenská smlouva společnosti neurčí jinak, může společník převést podíl na osobu, která není společníkem, pouze se souhlasem valné hromady.

Čtěte: Dluhy společnosti a odpovědnost jednatele


Společník a jednatel – jaké mají povinnosti v s.r.o.?

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby, typy společností