Může zaměstnavatel číst zaměstnanci poštu? Monitoring zaměstnanců

Může zaměstnavatel číst zaměstnanci poštu? Monitoring zaměstnanců

Rozsah a možnosti sledování činnosti zaměstnance zaměstnavatelem jsou častými otázkami a mnoho lidí v této problematice tápe. Technologický vývoj vyloženě nabízí řadu prostředků, jak zaměstnavatelé mohou kontrolovat své zaměstnance. Má to však svá velká omezení. Jak a za jakých podmínek lze monitoring zaměstnanců provádět?

Proč zaměstnance sledovat a kontrolovat? Monitoring zaměstnanců

Zaměstnavatelé využívají monitoring k ochraně vlastních oprávněných zájmů. Jedná se především o:

  • bezpečnost a ochranu informací
  • majetkovou bezpečnost (prevence kriminality, zpronevěry, úniku dat)
  • bezpečnost na pracovišti (dohled nad využíváním ochranných pomůcek)
  • kontrolu zaměstnance při používání svěřeného firemního majetku

K tomu obvykle využívá kamerový systém nebo třeba filtrování webových stránek, GPS a podobně.

Čtěte: Pracovní pohovor – co odpovědět na otázku: proč jste odešli ze své poslední práce?

Právo na soukromí x právo na ochranu majetku

Zaměstnanec má ústavou garantované právo na soukromí a ochranu osobních údajů, rovněž i na ochranu listovního tajemství. Zaměstnavatel má garantované právo chránit své majetkové zájmy. O problematice se zmiňuje i zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a definuje práva a povinnosti ze zaměstnaneckého poměru jako:

§ 2

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Čtěte: Loajalita zaměstnance je pro firmu ceninou

Monitoring zaměstnanců – jak to tedy je?

Zaměstnavatel může kontrolovat činnost zaměstnance na pracovišti, ale za přísně daných podmínek, a to mimo jiné i v souladu s GDPR (2016/679 Nařízení). Oprávněný zájem ke sledování je dán dodržováním výrobních podmínek nebo třeba bezpečností práce.

Instalace kamerového systému má mnoho pravidel. Důležité je umístění, snímaný prostor i délka uchování záznamu.

Obdobně i monitoring telefonních hovorů.

Zaměstnavatel však musí respektovat právo zaměstnance na soukromí. Proto má povinnost řádně informovat zaměstnance o vzniklých nebo plánovaných opatřeních. Vždy musí poučit zaměstnance o důvodech zavedení opatření, jak a kde data uchovává, jak zajišťuje ochranu před zneužitím či před ztrátou atd.

Zákoník práce uvádí:

§ 316

(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Čtěte: Jak je to s BOZP na home office?

Pošta – e-maily a sledování

Zaměstnavatel NESMÍ SLEDOVAT OBSAH E-MAILOVÝCH ZPRÁV svého zaměstnance. Může monitorovat od koho e-mail přišel, komu byl doručen nebo odeslán, případně jeho předmět. Soukromé e-maily nesmí otevřít nikdy, firemní za určitých podmínek (které musí se zaměstnancem předem dohodnout) pouze po nějaké době zaměstnancovy nepřítomnosti. Všechnu svou informační povinnost by měl zaměstnavatel se zaměstnancem probrat ještě před vznikem pracovního poměru.

Sledovat kamerovým systémem lze po dohodě, informovanosti a pouze na specifických místech (např. pro zajištění ochrany zdraví při práci), jinak zaměstnavateli hrozí pokuta až 20 mil €.

Práva zaměstnance musí být v rovnováze s právy zaměstnavatele.

Čtěte: Jaké jsou základní úrovně řízení firmy?


Seriál: UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU


foto / archiv LNR