Důvody zamítnutí návrhu na vklad

Důvody zamítnutí návrhu na vklad

Katastrální řízení může návrh na vklad zamítnout. To podstatně mění plány. Pokud chcete třeba prodat nemovitost, zamítnutí návrhu celou věc zdrží. I proto je dobré mít v kupní smlouvě ustanovení, které zavazuje strany k součinnosti v případě, že dojde na katastru nemovitostí k nějakému zdržení nebo právě zamítnutí. Samostatně pravděpodobně věc nevyřešíte.

       Čtěte: Dokážete sami vyplnit a podat návrh na vklad nemovitosti? Ano!

Důvodem zamítnutí jsou obvykle nedostatky návrhu na vklad.

Nedostatky mohou být:

 • odstranitelné – v tom případ nedochází k zamítnutí návrhu hned, ale katastrální úřad určí lhůtu, do které může být vada odstraněna a teprve jejím proběhnutí bez opravy návrh zamítá
 • neodstranitelné – jde o vady, které mají zásadní vliv a nelze je doplnit ani opravit

O vadách katastrální úřad účastníky řízení spraví. Zde se i dozví, jak mohou pokračovat dál.

       Čtěte: Jak hledat informace v neplacené části registru katastrálního úřadu

Zamítnutí návrh z důvodu neodstranitelných vad výrazně prodlužuje řízení, proto je vhodné, aby všichni účastníci v tuto chvíli vzali návrh na vklad zpět a nečekali, až rozhodnutí o zamítnutí nabyde právní moci. Návrh na vklad lze vzít zpět pouze se souhlasem všech účastníků. Účastníci musí být na zpětvzetí podepsání, ověřený podpis ovšem není vyžadován.

Neodstranitelnou vadou je:

  • právní překážka převodu
  • chybné označení nemovitosti
  • chybné označení stran ve smlouvě
  • absence kupní ceny u kupní smlouvy
  • absence ověřených podpisů
  • nevyvěšení smlouvy v registru smluv, pokud vyvěšení podléhá apod.

Odstranitelnou vadou je:

  • chyba v psaní a počtech
  • prosté kopie dokumentů, kde jsou nutné originály
  • chybějící přílohy
  • neuhrazený správní poplatek atd.

Úřad vyzve účastníky k odstranění vad v určené lhůtě. Po doplnění nebo opravě řízení pokračuje dál.

Máte dotazy? Ptejte se.

 

        Čtěte: Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí

        Čtěte: Řízení při podání návrhu na vklad