Řízení při podání návrhu na vklad

Řízení při podání návrhu na vklad

Úkonem podání návrhu na vklad k příslušnému katastrálnímu úřadu je zahájeno řízení. Počíná běh 24 hodinové lhůty k vyznačení plomby (písmeno P u konkrétní nemovitosti).

Co se děje dál?

Po podání návrhu na vklad následuje informování osoby, jejíž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout, a to buď prostřednictvím služby sledování změn, do datové schránky, nebo doporučeným dopisem fyzickým osobám s trvalým pobytem v ČR, právnickým osobám na adresu sídla.

Informování je jistým druhem pojistkou a možností zajistit účinnou obranu proti případnému podvodnému převodu nemovitosti. Běží 20-ti denní ochranná lhůta, při které může vlastník nemovitosti požádat katastrální úřad o vyznačení tzv. poznámky spornosti.

Ohrazuje se tím proti probíhajícím změnám v případě, že by o změnách nevěděl. Navrhovatel může vzít návrh na vklad zpět, vkladové řízení se však zastaví pouze v případě, že s tím souhlasí všichni účastníci vkladového řízení.

Poznámku spornosti zápisu katastrální úřad zapíše na žádost v případě, že osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, se domáhá odstranění nesouladu, a prokáže- li, že své právo uplatnila u soudu.

Lhůta na katastru

Katastrální úřad po uplynutí lhůty 20 dnů oznamuje,  že se vklad povoluje, jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, případně se návrh zamítá. V praxi ale běžně teprve po této lhůtě právníci katastrálního úřadu kontrolují správnost všech údajů a právní bezchybnost všech předložených dokumentů. Podle správního řádu by se měl provést zápis vkladu v obvyklých případech nejpozději do 30 dnů.

Při povolení vkladu je účastníkům zasláno řízení vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru proveden. Pokud je účastník zastoupen zmocněncem, jsou vyrozuměni oba.

Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba ve správním soudnictví.

Vyhláška č. 357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Návrh na vklad formulář