Kdy použít příkazní smlouvu a kdy smlouvu o dílo

Kdy použít příkazní smlouvu a kdy smlouvu o dílo

Máte představu, jaký rozdíl je mezi příkazní smlouvou a smlouvou o dílo? V čem jsou si podobné a v čem je jejich zásadní odchýlení? V jakých případech volit jakou smlouvu?

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva je smlouva, kterou se příkazník (mandatář) zavazuje, že pro příkazce (mandanta) obstará určitou záležitost nebo práci. Příkazní smlouva umožňuje příkazci pracovat za odměnu, která může být předem dohodnuta nebo stanovena obvyklá odměna vzhledem k povaze práce.

K uzavření může dojít:

  • Ústně,
  • nebo písemně.

Lepší je ovšem písemné řešení, aby byly jasně stanoveny podmínky a povinnosti obou stran.

Vhodná tam, kde je třeba speciálních znalostí

Příkazní smlouva se používá v různých situacích, například při zastupování v právních záležitostech, obchodním jednání, vyřizování účetnictví nebo při obstarávání jiných záležitostí, ve kterých příkazce nemá dostatečné znalosti nebo čas.

Příkazní smlouva je založena na vzájemné důvěře mezi příkazcem a příkazníkem. Zásadní je, že se jedná smlouvu o vynaložení úsilí, nikoli smlouvu o výsledku.

Typické využití – smlouva mezi majitelem a správcem majetku, smlouva mezi klientem a advokátem apod.

TÉMA: Jaké jsou nejběžnější typy smluv?

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je druh závazkového právního vztahu, ve kterém se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele určité dílo. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s dohodnutými specifikacemi a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Smlouva o dílo může mít různé předměty, jako je zhotovení, údržba, oprava nebo změna věci, tedy činnosti hmotně neuchopitelné.

V rámci smlouvy o dílo jsou stanoveny práva a povinnosti obou stran. Zhotovitel je zodpovědný za provedení díla a splnění specifikací, zatímco objednatel je povinen převzít dílo a zaplatit dohodnutou cenu.

Obsahové náležitosti smlouvy o dílo

Je důležité, aby smlouva o dílo obsahovala identifikaci smluvních stran a díla, specifikace díla, dohodnutou cenu, termíny, způsob platby a další důležité podmínky. Písemná forma smlouvy o dílo je doporučena, aby byly jasně stanoveny práva a povinnosti obou stran.

Typické využití – stavba domu, oprava automobilu, tvorba webu nebo třeba malířské práce.

 PŘÍKAZNÍ SMLOUVASMLOUVA O DÍLO
Charakter právního vztahuPříkazní smlouva je typ smlouvy, ve které jedna strana (objednatel) zadává druhé straně (dodavatel) konkrétní úkol nebo práci, kterou má vykonat. Objednatel určuje podmínky, termíny a specifikace práce.Smlouva o dílo je typ smlouvy, ve které se strany dohodnou na vykonání konkrétního díla nebo projektu. Dodavatel je zodpovědný za výsledek a splnění specifikací díla.
Závazek k výsledkuV příkazní smlouvě je dodavatel zavázán k provedení určité práce, ale není zodpovědný za dosažení konkrétního výsledku. Objednatel může specifikovat požadavky, ale výsledek může být ovlivněn různými faktory.V smlouvě o dílo je dodavatel zavázán k dosažení konkrétního výsledku nebo splnění specifikací díla. Dodavatel je zodpovědný za to, aby dílo bylo provedeno v souladu s dohodnutými požadavky.
Riziko a odpovědnostV příkazní smlouvě nese objednatel riziko a odpovědnost za provedení práce. Dodavatel je povinen dodržovat pokyny objednatele, ale nenese plnou odpovědnost za výsledek.V smlouvě o dílo nese dodavatel riziko a odpovědnost za provedení díla. Dodavatel je zodpovědný za to, aby dílo bylo provedeno v souladu s dohodnutými specifikacemi a splnilo požadavky objednatele.
Platba a odměnaV příkazní smlouvě je obvykle stanovena pevná cena za provedení práce, kterou dodavatel obdrží od objednatele.V smlouvě o dílo je obvykle dohodnuta pevná cena nebo odměna za provedení díla. Platba se často provádí ve splátkách nebo na základě dosažených milníků.

foto / canva.com