Když je třeba zrušit věcné břemeno užívání

Když je třeba zrušit věcné břemeno užívání

Věcné břemeno užívání je vynikající prostředek, jak zajistit sobě nebo jiné osobě právo užívat nějakou věc, i když vy nebo tato osoba není vlastníkem věci. Typicky se zřizuje u nemovitostí a je to například právo užívání ve smyslu „na dožití.“ Takové věcné právo zároveň ale hodnotu nemovitosti určitým způsobem snižuje a ve většině případů brání (nebo znesnadňuje) například možnosti zajistit nemovitost hypotékou.

Jak zrušit věcné břemeno užívání, zvlášť když už je řadu let zbytečné?

Užívací právo

Užívací právo upravuje občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb., § 1283–1284). Tato služebnost tak poskytuje uživateli právo v užívání cizí věci pro svou potřebu a potřebu své domácnosti. Vlastník má všechny užitky z věci, ale může je brát jen bez krácení práva uživatele, a navíc nese všechny závady a má povinnost udržovat věc v dobrém stavu. Taková služebnost je ideální pro rodiče nebo třeba prarodiče, když chtějí převést nemovitost na potomky, zároveň však zde v klidu dožít.

Čtěte: Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě

Věcné břemeno užívání a problematika prodeje

Problém nastává, když je potřeba nemovitost prodat. (Ne, nemusí jít vždy čistě o zlý úmysl – život nabízí spoustu složitých situací. Teta například převede nemovitost na matku své oblíbené neteře, protože ví, že dítě bude v budoucnu z důvodu složitých rodinných vztahů nezajištěné, chce tak trochu pomoci. Do toho proběhne rozvod, převod nemovitosti napadnou jiní příbuzní, je nedostatečně ošetřená podmínka nabytí atd. Jednoduše komplikace za komplikací, je to vážně celkem běžná situace..).

Pak samozřejmě záleží především na domluvě. Ale pokud se z nějakého důvodu domluvit nejde, rodiče chtějí na místě dožít, ale děti nebo jiní aktuální majitelé trvají na prodeji, může se stát, že vlastníkem nemovitosti se stane cizí člověk a získá tak i tuto služebnost – přechází totiž na nového vlastníka.

Jak tuto služebnost zrušit?

Pouze několika způsoby. Nejjednodušší je pořád dohoda – písemná dohoda mezi novým vlastníkem a oprávněnou osobou ze služebnosti. Také se může oprávněná osoba stát spolumajitelem (odkupem nemovitosti nebo jejího podílu). Existuje i možnost promlčení a soudní rozhodnutí – což je ale značně problematické. Nejpřirozenějším zánikem takové služebnosti je pak splnění doby její platnosti – úmrtím oprávněné osoby.

Vymazání práva z katastru nemovitostí

Pro výmaz práva z katastru nemovitostí je třeba podat návrh na vklad, kolek 2 000,- Kč a samozřejmě listinu, která zánik práva dokládá (dohodu, rozhodnutí soudu, úmrtní list apod.).

Osoba oprávněná jako osoba neznámá

Někdy se může stát, že koupíte nemovitost, na které vázne užívací právo, ovšem osoba je „neznámá“. To znamená, že není řádně identifikovaná. Stalo se nám to teď nedávno u jednoho případu. Osoba byla identifikovaná pouze jménem, nikoli adresou nebo rodným číslem. Dohledání údajů na katastru nemovitosti – tj. titulu, na základě kterého bylo předmětné právo zapsáno, bylo jedním ze způsobů, jak osobu lépe identifikovat. Byl osloven i bývalý vlastník. Vše směřovalo k tomu, že osoba je již pravděpodobně asi 45 let zesnulá. Katastr ovšem neobdržel údaje o úmrtí a právo neměl důvod zrušit.

Co v takovém případě? Zkusit zajisti úmrtní list. Když není jiná možnost, tak oslovit příslušný soud a vyžádat si informaci o dědickém řízení, potažmo o notáři, který je vedl. A od něj pak potřebné doklady získat.