Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě

Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě

Co jsou věcná břemena k pozemku? Věcná břemena – služebnosti – jsou zátěží k nemovitosti – povinností vlastníka strpět nebo snést nějaké právo jiné osoby k vlastnímu pozemku nebo jiné nemovitosti. Služebnost IS patří mezi nejvíce rozšířená věcná břemena. Co je to za služebnost?

Služebnost inženýrské sítě

Jedná se o věcné břemeno (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), které zakládá právo zřídit nebo přes něj vést na služebném pozemku vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení. Tím pádem je i udržovat a provozovat. Zřizuje se na vlastní náklady zřizovatele (vlastníka vedení). Majitel pozemku je nucen a povinen toto věcné břemeno snést a zdržet se všeho, co by jej mohlo ohrozit. Zároveň umožňuje oprávněné osobě vstup na pozemek k prohlídce a údržbě inženýrské sítě.


Když je třeba zrušit věcné břemeno užívání


Podle smlouvy

Věcné břemeno pro inženýrskou síť se zřizuje na základě smluvního ujednání. Smlouva upřesňuje rozsah, dobu trvání i úplatu náhrady.

VZOR SMLOUVY: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – VZOR

Právo pro zřízení služebnosti inženýrské sítě lze ve výjimečných případech i vyvlastnit (pouze dle zákona a ve veřejné zájmu).

Čtěte: Vyvlastnění – základní informace I.

Čtěte: Vyvlastnění – základní informace II.

Přístup k nemovitosti

O opravě a úpravě inženýrské sítě je vlastník pozemku předem informován. Pouze v případě akutních a neodkladných situací (neočekávané nehody a podobně) je možné provést opravy sítě bez předchozího projednání s majitelem pozemku. To se ovšem musí doplnit neprodleně poté, zároveň je nutné pozemek označit a zabezpečit a po provedených úpravách uvést do původního stavu.

Oprávnění a povinnosti, které vznikají z věcného břemene jsou podmíněna vkladem do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí provede vklad na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem sítě a vlastníkem zatíženého pozemku (případně i rozhodnutím ve vyvlastňovacím řízení).

Čtěte: Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

foto / archiv LNR