Když potřebujete zastoupení – co je třeba vědět o plné moci

Když potřebujete zastoupení – co je třeba vědět o plné moci

Plná moc je řešením pro situace, kdy potřebujete být zastoupeni k vyřízení nebo vyřešení některých situací. Může to být z osobních, zdravotních nebo časových důvodů, stejně jako proto, abyste předali vyřešení sporu právníkovi nebo zařízení obchodu zaměstnanci vaší firmy. Důvodů udělení plné moci je celá řada. Protože jde o přenesení určitých a práv a povinností na někoho jiného, má plná moc splňovat některá pravidla. Když potřebujete zastoupení – co je třeba vědět o plné moci.

Plná moc – prostředek, když potřebujete zastoupení

Plnou mocí je možné předat oprávnění další osobě, aby jednala se třetí stranou. Je to velmi účinný nástroj, který mohou využívat běžní občané, stejně jako podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. Plná moc se uzavírá, aby třetí strana měla jasně podloženo, že za vás bude jednat zástupce, a to na základě vaší dohody s ním – a že zástupce s tímto souhlasí.

Podmínky ujednání plné moci upravuje občanský zákoník.

Podstatné pojmy

S plnou mocí jsou spjaty některé konkrétní pojmy, které určují postavení jednotlivých stran.

 • Zmocnitel – je osoba, která je zastoupená. Je to tedy ten, kdo plnou moc někomu uděluje.
 • Zmocněnec – je pak ten, kdo za někoho jedná, za někoho něco vyřizuje nebo řeší. Jsou na něj tedy oprávnění přenesena a on může vystupovat vůči dalším stranám, jako jsou soudy, úřady apod.

Zmocnitelem může být fyzická i právnická osoba. Když jde o fyzickou osobu, vyřizuje věc osobně. Plná moc může být udělená i několika osobám současně, ale je třeba stanovit, jestli musí jednat společně nebo mohou zastupovat samostatně.

TIP NA ČLÁNEK: Je výhodné zřídit sídlo společnosti nebo OSVČ v místě trvalého bydliště?

Na co je možné plnou moc využít?

Případů využití je opravdu celá řada, stejně jako je celá řada nejrůznějších životních nebo byznysových situací. Běžně se plná moc uděluje pro případ, že nemáte čas něco vyřídit nebo třeba nemáte požadované znalosti. Plnou moc můžete udělit i pro zjednodušení situace (třeba pro přepis koupené automobilu).

Nejběžněji se plná moc využívá:

 • plná moc k zastupování u soudu,
 • plná moc k zastupování u úřadu,
 • plná moc k zastupování při koupi auta,
 • plná moc k zastupování při řešení nemovitostí,
 • plná moc k zastupování rodičů,
 • plná moc k zastupování firmy,
 • plná moc k zastupování u pojišťovny apod.

Formy plné moci

Formu plné moci určuje situace, na kterou bude využita. Jsou případy, kdy není třeba ani písemná podoba. Zákon výslovně říká, že „netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě.“ Takže může mít i ústní podobu. V takovém případě se jedná o specifické případy a je třeba zajistit, aby všichni s plnou mocí souhlasili a bylo zřejmé, v čem a v jakém rozsahu je takto udělená plná moc platná.

Běžnější a průkaznější je pak samozřejmě písemná forma plné moci. V ní je ujednáno, kdo koho zmocňuje, také v jakém rozsahu, k jakým úkonům a ideálně i na jak dlouho. Taková plná moc musí být podepsána zmocnitelem, v řadě případů je pak třeba i ověřený podpis obou stran.

TIP NA ČLÁNEK: Pravidla smluvního zastupování – plná moc | VZOR

Druhy plných mocí

 • Speciální plná moc – je dokumentem, který zmocňuje zmocněnce ke konkrétnímu úkonu nebo jednání.
 • Generální plná moc – nazývaná také všeobecná, je oprávněním například k blíže neurčenému počtu případů zastoupení, zastoupení pro veškeré právní úkony apod. Je pro větší okruh situací, ale nenahrazuje například subjektivní výpověď zmocnitele (třeba na policii) apod. Obvykle musí mít úřední ověření podpisu stran.
 • Substituční plná moc – pro zvláštní situace, kdy je plná moc ze zmocněnce převedena na další osobu (třeba u subdodávek nebo při přenesení na konkrétního zaměstnance zmocněné firmy).

Co je třeba uvést, když potřebujete zastoupení

Obsahem plné moci by měly být především základní body, jako:

 • identifikace stran,
 • rozsah plné moci,
 • délka trvání,
 • datum a podpisy.

Délka trvání

Jednotlivé situace vyžadují často odlišný přístup k tomu, na jak dlouho má být plná moc udělena. Většinou k zániku dochází provedením úkonu, pro který byla sjednána. Tedy třeba k převodu auta. V ostatních případech je dobré si sjednat konkrétní dobu, například, když jde o plnou moc spojenou s nějakou zakázkou, která má ohraničenou délku (časovou), pak plná moc může tuto délku kopírovat. Plná moc ale může být i na dobu neurčitou.

Platnost může být ukončena odvoláním zmocnitele.

Plné moci jsou individuálním dokumentem, jehož základní podobu si můžete stáhnout na internetu (nebo na našem webu). Je třeba brát ale v potaz, že se jedná o vzory plných mocí neřešících vaši konkrétní situaci. Pro případ vyhotovení plné moci na míru je proto vhodnější oslovit odborníky.