Má zaměstnanecké dílo stejnou právní ochranu jako autorské dílo?

Má zaměstnanecké dílo stejnou právní ochranu jako autorské dílo?

Výtvory a tvorba lidské činnosti a fantazie, to jsou autorská díla. Jejich ochrana je v poslední době výrazně posílena. Důvod je nasnadě, výtvor lidské činnosti je obvykle jedinečný a není žádané, aby z něj těžil někdo jiný. Je tomu tak i u zaměstnaneckého díla? A co to vlastně je?

Autorská i zaměstnanecká díla definuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Co je to zaměstnanecké dílo            

㤠58

 Zaměstnanecké dílo

(1) Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu. Takové dílo je zaměstnaneckým dílem. Zaměstnavatel může právo výkonu podle věty první postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje v případě převodu obchodního závodu. Má se za to, že takové svolení je neodvolatelné a vztahuje se i ke všem případným dalším postoupením. Třetí osoba, které bylo právo výkonu postoupeno, se pak pro účely tohoto zákona považuje za zaměstnavatele.“

Když to zjednodušíme, tak zaměstnanecké dílo je výsledkem tvůrčí činnosti, která proběhla při plnění pracovního úkolu nebo v rámci služebního vztahu. Skutečně je třeba splnění podmínky, že dílo vzniklo při plnění pracovního úkolu, to, že tomu bylo v pracovní době samo o sobě nestačí. Jedná se tak například o vynálezy, zlepšováky, ale i články a podobně. Jak je to se smlouvou o dílo jsme psali zde: Kdy se vyplatí uzavřít smlouvu o dílo | Co má smlouva o dílo obsahovat?

zaměstnancké dílo
foto / archiv LNR / Také tvůrčí činnost

Jaká máte práva, když jste zaměstnavatelem?

Pokud jste zaměstnavatelem, pak na vás vytvořením zaměstnaneckého díla přechází některá autorská práva, která jsou s tím spojená. Jedná se o autorská práva majetková – práva dílo pronajmout, právo na autorskou odměnu, vystavení apod.

Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena.

Pojistěte se smluvně

Zákon uvádí, komu a jaká práva k zaměstnaneckým dílům budou náležet. Ale určitě nebude chybou, když se na to připravíte předem a vše si upravíte například už v rámci pracovní smlouvy. Lze tak vyřešit právo zaměstnance na dorovnání, lze i předem zakotvit výslovný souhlas zaměstnance s tím, že s dílem budete v budoucnu nakládat vy. A podobně.

U počítačových programů je to jiné

Pozor. Počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku – objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele.


Může zaměstnavatel číst zaměstnanci poštu? Monitoring zaměstnanců