Vymáhání pohledávek – Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání

Vymáhání pohledávek – Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení

2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky

3. Téma: Žaloba

4. Téma: Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání


Soudní vymáhání pohledávek. Dlužník stále nezaplatil, takže jsme se obrátili na soud. Jak dál? Jsme v řízení, které nebylo zkrácené = nebyl vydán platební rozkaz, nebo elektronický platební rozkaz vydán byl, ovšem byl zrušen (na základě podaného odporu či nedoručení). Co nastává? Soud vydá rozsudek ve věci. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání.

Rozsudek může být vydán dvojího typu, a to rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání.

Rozsudek pro uznání

Jak název napovídá dle § 153a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) tento rozsudek je vydán, když dojde v průběhu soudního řízení k uznání nároku, který uplatňujeme. Nebo jeho základu. Ale pokud dojde k uznání nároku jen v části, může soud rozsudek pro uznání vydat jen, pokud to my (žalobce) navrhneme.

Jak lze nárok uznat:

  • výslovně
  • nebo také „fikcí uznání“ – tehdy, když soud usnesením vyzve dlužníka, aby se písemně vyjádřil a případně vylíčil skutečnosti, které ho vedou k tomu, že nárok neuznává, včetně listinných důkazů – to celé ve stanovené lhůtě – a žalovaný to v této lhůtě neučiní = pak se má za to, že žalovaný nárok uznává
  • a nebo když se žalovaný včas a řádně neomluví a nedostaví se jednání (předvolán musí být alespoň 20 dní předem)

Rozsudek pro uznání pak nevyžaduje nařízení jednání ve věci.

Rozsudek pro zmeškání

Tento rozsudek je možné vydat, když se k prvnímu jednání žalovaný nedostaví, neomluví se řádně a včas (předvolání musí dostat nejméně 10 dní předem). Ovšem lze vydat jen na základě návrhu žalobce.

foto / archiv LNR