Datování a podepisování smluv – je to důležité?

Datování a podepisování smluv – je to důležité?

Datování a podepisování smluv. Pro někoho běžná věc, pro jiného zbytečnost. Proč jsou některé smlouvy datované a některé ne? Stačí jedno datum nebo víc, co když žádné datum uzavřené není? A podpis – co když chybí na smlouvě podpis?

Nedatovaný dokument

Nedatovaný dokument nemusí být nutně neúčinný. Jen si zakládá na různé výklady platnosti a zvyšuje problematiku počítání případných lhůt. Občanský zákoník (zákon č. 89/2019, Sb.) například neuvádí, že nezbytnou součástí smlouvy je i datum uzavření.

Naproti tomu například kupní smlouva o prodeji nemovitosti je v takovém případě řešena tím, že je vyžadován úředně ověřený podpis stran. Když se jedná o fyzickou osobu (alespoň jedna ze zúčastněných stran), pak úřední ověření samo o sobě datum vyhotovení má, a to slouží i jako datum uzavření smlouvy (jinak platí, že smlouva je uzavřena v den podpisu poslední strany).

Omylem nedatovaná smlouva

Když chybí datum omylem, mohou strany vyjádřit shodu na datu uzavření smlouvy prohlášením. V případě, že jde o úmysl a je třeba datum doplnit na pozdější, pak se jedná většinou o vůli stran být vázán smlouvou s pozdějším datem. Dřívější datum pak třeba jen deklaruje vzniklý právní vztah (který vyžaduje písemnou formu, jinak hrozí sankce) nebo jiný důvod (je nutné zvážit klady a zápory, zpětně nelze zakládat práva a povinnosti).

Čtete: Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod zapsán do katastru

Podepisovat a případně i datovat smlouvy je lepší

Proč podepisovat všechna znění smlouvy, když si jedno odnesete domů a založíte – můžete si je pak přece kdykoli podepsat? Doporučujeme, aby k podpisu všech vyhotovení všemi stranami nastalo současně (i jiné dokumenty, třeba s pojišťovnou, i s reklamací, prostě jakoukoli takovou listinu). Je to ochrana nejen pro vás, ale i pro někoho, kdo by mohl váš podpis na smlouvě později potřebovat. Například zmocněnec (můžete být třeba na cestách a bude třeba něco řešit – zmocněnec ale nebude mít originál smlouvy podepsaný oběma stranami) nebo v konečném důsledku i třeba dědicové.

foto / archiv LNR