Úřední ověření kupní smlouvy v příběhu

Úřední ověření kupní smlouvy v příběhu

Nejste si jistí, jak je to s úředním ověřením kupní smlouvy? Lze úředně ověřenou kopii smlouvy použít například pro vkladové řízení?

Zpětvzetí i nový vklad najednou

Nedávno se nám stalo, že jsme dávali na katastrální úřad návrh na vklad podložený kupní smlouvou s úředně ověřenými podpisy stran.

Čtěte: Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod zapsán do katastru

Vzhledem k tomu, že návrh na vklad obsahoval neodstranitelné vady (chyba ovšem byla v historickém zápisu na katastru nemovitostí), byl celý všemi účastníky vzat zpět. Aby nedošlo k dalším průtahům, současně se zpětvzetím byl podán nový návrh ve stejné věci s již opravenými náležitostmi. To vkladové řízení umožňuje – dávat současně víc návrhů. Vzhledem k tomu, že jsme z opatrnosti předem udělali ověřenou kopii originálu kupní smlouvy, mohli jsme ji přiložit k návrhu.

ověření smlouvy
foto / archiv LNR

Ověřovací doložka podpisu je součástí kupní smlouvy

Co se ale nestalo. Po několika dnech došla z katastrálního úřadu výzva k odstranění nedostatků vkladů. Nedostatkem bylo dle úřednice katastru, že ověřovací doložka jednoho z podpisů nebyla součástí listiny, z níž se pořizovala ověřená kopie.

Prodávající si nechal svůj podpis ověřit svou právní zástupkyní. Ta ověřovací doložku připojila ke smlouvě, spoje opatřila polepy a orazítkovala. Tuto smlouvu následně podepsala druhá strana a u tohoto originálu byla udělaná ověřené kopie. Ověřovací doložky se stávají součástí smlouvy automaticky.

Úřednice katastru neměla pravdu a její požadavek nebyl v souladu se zákonem. Podle § 6 zákona č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, se vidimací ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen “vidimovaná listina”) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Ověřovací doložka dále obsahuje mimo jiné i údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena, a zda tato listina je prvopisem.

To vše na dodané kupní smlouvě je. Úřednice tak nemůže zpochybňovat právní jistotu, kterou nastoluje zákon o ověřování a zpochybňovat tak ověření dokumentu.

Pokud ověřovací doložka byla již součástí kupní smlouvy a ověřovací doložka ke kopii kupní smlouvy (ověření smlouvy) se nachází až za ověřovací doložkou k podpisu, je ověření podpisu platné i na této ověřené kopii kupní smlouvy.

Čtěte: Koho zvolit? Úschova financí u banky, notáře, realitky nebo advokáta?

Co je to vidimace

Vidimace je úřední úkon, kterým se ověřuje doslovná shoda předložené listiny s kopií nebo opisem. Ověřuje se tak jejich skutečná shoda, nikoli právní, pravdivý nebo správný obsah.

Vidimace tedy z originálu listiny vytvoří jeho kopii s platností originálu.

Co je to legalizace

Legalizace je úřední ověření podpisu osoby, která podepisovala listinu. Legalizací se tak ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo uznal svůj podpis za vlastní. Opět dochází pouze k ověření pravosti podpisu, neověřuje se právní, pravdivý nebo správný obsah.