Jak je to – úřední ověření kupní smlouvy

Jak je to – úřední ověření kupní smlouvy

Nejste si jistí, jak je to s úředním ověřením kupní smlouvy? Lze úředně pověřenou smlouvu použít například pro vkladové řízení?

Zpětvzetí i nový vklad najednou

Nedávno se nám stalo, že jsme dávali na katastrální úřad návrh na vklad podložený kupní smlouvou s úředně ověřenými podpisy stran.

Čtěte: Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod zapsán do katastru

Vzhledem k tomu, že návrh na vklad obsahoval neodstranitelné vady, byl celý všemi účastníky vzat zpět. Aby nedošlo k dalším průtahům, současně se zpětvzetím byl podán nový návrh ve stejné věci s již opravenými náležitostmi. To vkladové řízení umožňuje – dávat současně víc návrhů. Vzhledem k tomu, že jsme z opatrnosti předem udělali ověřenou kopii originálu kupní smlouvy, mohli jsme ji přiložit k návrhu.

ověření smlouvy
foto / archiv LNR

Ověřovací doložka podpisu je součástí kupní smlouvy

Co se ale nestalo. Po několika dnech došla z katastrálního úřadu výzva k odstranění nedostatků vkladů. Nedostatkem bylo dle úřednice katastru, že ověřovací doložka jednoho z podpisů nebyla součástí listiny, z níž se pořizovala ověřená kopie.

Prodávající si nechal svůj podpis ověřit svou právní zástupkyní (Jak řeší odpovědnost za výkon profese advokát?). Ta ověřovací doložku připojila ke smlouvě, spoje opatřila polepy a orazítkovala. Tuto smlouvu následně podepsala druhá strana a u tohoto originálu byla udělaná ověřené kopie. Ověřovací doložky se stávají součástí smlouvy automaticky.

Úřednice katastru neměla pravdu a její požadavek nebyl v souladu se zákonem. Podle § 6 zákona č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, se vidimací ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen “vidimovaná listina”) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Ověřovací doložka dále obsahuje mimo jiné i údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena, a zda tato listina je prvopisem.

To vše na dodané kupní smlouvě je. Úřednice tak nemůže zpochybňovat právní jistotu, kterou nastoluje zákon o ověřování a zpochybňovat tak ověření dokumentu.

Pokud ověřovací doložka byla již součástí kupní smlouvy a ověřovací doložka ke kopii kupní smlouvy (ověření smlouvy) se nachází až za ověřovací doložkou k podpisu, je ověření podpisu platné i na této ověřené kopii kupní smlouvy.

Čtěte: Koho zvolit? Úschova financí u banky, notáře, realitky nebo advokáta?