Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod nemovitosti zapsán do katastru

Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod nemovitosti zapsán do katastru

Kupní smlouva na nemovitou věc patří ke specifickým smlouvám, u nichž se vlastnictví zakoupené věci nabývá nikoli dnem podpisu smluv, ale až zápisem práva do veřejného seznamu. V tomto případě do katastru nemovitostí – právní účinky zápisu nastávají dnem přijetí návrhu na vklad katastrem nemovitostí.

Převod vlastnictví bytu, domu, pozemku a podobně je tak upraven zákonem č. 89/2019 Sb., občanský zákoník.

Čtěte: Co je to hypoteční úvěr

Kupní smlouva

Tento typ smlouvy je typicky soukromoprávní listinou, jejímž uzavřením dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající má povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě. Kupující má povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Náležitosti zápisu řeší zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon spolu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška.

Kupní smlouva – náležitosti:

  • písemná podoba
  • identifikace smluvních stran
  • předmět převodu – přesné vymezení – pozemek parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách a jde o stavební parcelu, též údajem o této skutečnosti, podíl převodu; u budovy, která není součástí pozemku ani práva stavby, označením pozemku, na němž je postavena, číslem popisným nebo evidenčním a příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území; u jednotky označením budovy, v níž je vymezena; u práva stavby onačením pozemku, na níž se zřizuje atd.
  • kupní cena – vyjádřená v penězích nebo částkou, případně musí být sjednán způsob jejího určení (pozor – chyba ve slovním popise ceny může být důvodem zamítnutí návrhu)
  • způsob úhrady kupní ceny
  • podpisy účastníků – úředně ověřené – v případě, že ověřené podpisy chybí, musí ten, kdo zápis navrhuje, prokázat jejich pravost
  • prohlášení o případných vadách a ujednání o možnosti odstoupit od smlouvy

Čtěte: Datování a podepisování smluv – je to důležité?

Pozor – zveřejňování smluv

Některé právní subjekty, například obce, státní příspěvkové organizace, pojišťovny, státní podniky a podobně mají povinnost za zákonem daných podmínek zveřejňovat smlouvy v registru smluv! Více zde: Registr smluv – kdo má povinnost zveřejňovat?


Dělení pozemku – co je k tomu potřeba a jak to provést?


Možnosti ukončení pracovního poměru