Vyvlastnění – základní informace I.

Vyvlastnění – základní informace I.

Vyvlastnění. Co to je? Jak to celé probíhá? Jaké jsou možnosti pro vyvlastňovaného a vyvlastnitele? Lze vyvlastnit cokoli a kdykoli? Jistě ne. Vyvlastňování má svá pevná pravidla, jedná se o nejzazší způsob, jak odejmout nebo omezit vlastnická práva k nemovitosti. Zde a v několika dalších dílech si řekneme základní informace o vyvlastnění.

Ukotvení vyvlastnění v právních předpisech

Nejdůležitějším právním předpisem je Listina základních práv a svobod, která v čl. 11 uvádí, že (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Tímto zákonem je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), dalšími zákony pak třeba zákon č. 416/2009, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon) nebo zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Pojem vyvlastnění

Vyvlastnění je vlastně odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku či stavbě. Vyvlastnění tak může proběhnout nejen k pozemku či stavbě, ale také k právu na vašem pozemku zřídit například nějakou inženýrskou síť (veřejné osvětlení, vedení kabelu elektrárny a podobně).

                Čtěte: Vyvlastnění – některá specifika

Proč vyvlastňovat?

Jednoduše proto, že se jiné možnosti bráníte. Jste třeba majiteli pozemku, který je nutné vykoupit pro stavbu veřejně prospěšnou (například dálnice) a vy prodat nechcete. Kupující má povinnost snažit se s vámi uzavřít dohodu. Pokud vám předloží návrh kupní smlouvy dle zákona, pak vám spolu s ní oznamuje, že začíná běžet 90-ti denní akceptační lhůta. Máte 90 dní na to, abyste ji podepsal nebo se snažil dohodnout jinak. Kupující musí vyčerpat všechny možnosti uzavřít dohodu – kupní smlouvu nebo směnnou smlouvu či něco podobného. 90 dní je lhůta u stávajících staveb, u budoucích staveb je to 60 dní a v takovém případě jde i o jiné peníze.

Vyvlastnit lze jen pro určité účely

Zákony striktně vymezují pouze určité účely, pro které je možné využít institutu vyvlastnění. Jedná se především o veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo třeba ochrana přírody a krajiny.

Podmínkou možného vyvlastnění je pak, že veřejný zájem musí vždy převažovat nad zachováním stávajících práv vyvlastňovaného. Tento veřejný zájem musí být ve vyvlastňovacím řízení prokázán.

Povinné náležitosti nabídky

Nabídka odprodeje je jedním ze způsobů změny vlastnických vztahů. Majitel má často možnost využít i směny pozemku za odpovídající jiný.

Kupující musí k návrhu smlouvy, kterou odesílá prodávajícímu přiložit podle §5 odst. 2 zákona o vyvlastnění:

  1. znalecký posudek, podle kterého navrhl vyvlastňovanému cenu za získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě,
  2. informaci o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním, a
  3. informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 1 předložit vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek.

Pokud se vyvlastnění týká pouze části pozemku, pak je nedílnou součástí rovněž geometrický plán, který tuto část pozemku vymezuje.

Kdy není nutné předkládat majiteli návrh kupní smlouvy?

Je to pouze v případech, kdy není vyvlastňovaný znám (typicky chybějící informace – rodné číslo – nelze doručovat osobě do vlastních rukou adresáta, pokud není znám datum narození), pokud není znám jeho pobyt – tedy není kam doručit, také pokud se mu na známou adresu doručit nepovedlo.  A dalším případem je tak zvané omezení ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci – což znamená, že tato rozhodnutí zakazují vlastníkovi převádění vlastnického práva. Jsou to například exekuce. Vlastník by třeba i prodat chtěl, ale prakticky nemůže, protože má pozemek blokovaný. Informace i omezení smluvní volnosti lze dohledat třeba jako informaci ke konkrétnímu pozemku na katastru nemovitostí.

                Čtěte: Jak hledat informace v neplacené části registru katastrálního úřadu

      Čtěte: Vyvlastnění – základní informace II.