Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

Věcné břemeno, to je velmi častý pojem, který se objevuje v souvislosti s nemovitostmi. Věcná břemena jsou svým způsobem závazkem, který danou nemovitost zatěžuje a vyplývají z něj určité povinnosti a práva. Co jsou věcná břemena a k čemu jsou dobrá?

Co jsou věcná břemena

Věcná břemena, nebo také služebnosti, jsou právním pojmem, který upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jejich smyslem je umožnit oprávněné osobě výkon nějakého práva nebo užitku z nemovitosti, kterou vlastní někdo jiný.

Služebnost

Služebnost je povinnost vlastníka nemovitosti něco strpět nebo se zdržet určité činnosti ve prospěch oprávněné osoby – je to určitý pasivní způsob tolerance činnosti.

Typicky se jedná o služebnosti pozemkové, tedy vztahující se k určitému pozemku nebo pozemkům:

Nebo služebnosti osobní, vztahující se ke konkrétní osobě, tedy nelze je převést na jinou osobu a končí smluvně nebo smrtí této osoby:

Čtěte: Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod zapsán do katastru

Vznik služebnosti

 • smlouvou
 • pořízením pro případ smrti
 • vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci
 • nebo také ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci (pouze v případech stanovených zákonem)

Čtěte: Dokážete sami vyplnit a podat návrh na vklad nemovitosti? Ano!

Reálná břemena

Reálná břemena jsou na rozdíl od služebností omezení, která nutí vlastníka nemovitosti k aktivnímu jednání.

Jsou to:

 • zástavní práva
 • podzástavní práva

Zánik služebnosti

 • smlouvou
 • trvalou změnou, pro kterou služebná věc nemůže sloužit panujícímu pozemku
 • uplynutím doby, na kterou byla sjednána
 • smrtí oprávněné osoby
 • rozhodnutím (například soudu, vyvlastňovacího úřadu apod.)

foto / archiv LNR