Daň z příjmů fyzických osob – podání daňového přiznání 2022

Daň z příjmů fyzických osob – podání daňového přiznání 2022

Daň z příjmů fyzických osob, ke které je nutné podat v roce 2022 daňové přiznání, se odvádí ze mzdy a také z příjmů z podnikání. Co je daň z příjmů, co je jejím předmětem a jaké jsou lhůty k podání daňového přiznání v roce 2022?

Daň z příjmů fyzických osob 2022 – pojem

Daň z příjmů patří mezi tzv. přímé daně (zákon č. 586/1992 Sb.). Poplatníky jsou fyzické osoby s bydlištěm v ČR nebo se zde zdržují. Daňová povinnost jim plyne ze zdrojů z ČR i ze zahraničí.

Předmět daně z příjmu FO

 • Příjmy ze závislé činnosti – typicky mzda a plat, odměny člena právnické osoby, příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní společnosti atd.
 • Příjmy ze samostatné činnosti – OSVČ (podnikání), příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku aj.
 • Příjmy z kapitálového majetku – finanční majetek, cenné papíry, podíly na zisku tichého společníka
 • Příjmy z pronájmu – příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu apod.
 • Ostatní příjmy – klasicky tedy např. z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a z příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem a další.

Osvobození od daně

Řada příjmů je od daně z příjmů osvobozena. Patří sem například příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu (pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let nebo jste tu alespoň 2 roky před prodejem měli trvalé bydliště – více zde: Kdy dojde k osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti?). Dále například sociální dávky, důchod, přijatá náhrada škody, také třeba z nabytí dědictví nebo odkazu, či obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti a podobně.

Výše daně z příjmu

Daň z příjmů fyzických osob je 15 % nebo 23 %, když máte vyšší příjem. To se pak tato vyšší sazba uplatňuje na část příjmů nad 48-násobek průměrné hrubé mzdy (za loňský rok odpovídal limit 1 701 168 Kč).

Zaměstnancům odvádí daň zaměstnavatel.

OSVČ si daň odvedou samostatně na základě daňového přiznání.

Sleva na dani na poplatníka

 • Sleva na dani na poplatníka od ledna 2021 činí 27 840
 • Sleva na dani na poplatníka od ledna 2022 činí 30 840

Minimální mzda 2022

Výše minimální mzdy u zaměstnance s 40hodinovou týdenní pracovní dobou je 16 200 Kč. Její výše ovlivňuje také minimální zálohu na zdravotní pojištění pro OSVČ, která nově činí 2 627 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění pro živnostníky, kteří pro 2022 chtějí danit paušální daní, činí 2841 koruny.

Záloha na paušální daň pro OSVČ 2022

Měsíční záloha na paušální daň pro živnostníky je pro rok 2022 ve výši 5 994 Kč. Zahrnuje minimální zálohy na zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč a na sociální pojistné ve výši 3 267 Kč, k tomu ještě zálohu na daň z příjmů ve výši 100 korun. Do tohoto režimu se lze přihlásit do 10. ledna.

Termíny pro daňové přiznání v roce 2022

 • Do 1.4.2022– pokud daňové přiznání podáváte sami a neodevzdáváte ho online,
 • do 2.5.2022– když daňové přiznání podáváte sami a odevzdáváte ho elektronicky,
 • do 1.7.2021– ve chvíli, když za vás daně podává daňový poradce (již není třeba předem oznamovat finančnímu úřadu, že tyto služby využijete).

U OSVČ se také podávají přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Ty je třeba podat nejpozději do měsíce od doby, do kdy je nutné podat daňové přiznání. Logicky tedy do 2.5.2022 nebo do 1.6.2022 nebo do 1.8.2022.

Jak lze podat daňové přiznání

 • Formulářem na finančním úřadě – získat je můžete přímo tam nebo si je můžete stáhnout na webu (finanční správa – daňové tiskopisy).
 • Klasicky odesláním poštou – vyplněný tiskopis pošlete spolu s potřebnými dokumenty poštou (alespoň doporučeně).
 • Online – vhodné pro všechny, kdo mají datovou schránku, elektronický podpis, elektronickou občanku nebo třeba tzv. bankovní identitu. Formulář vyplníte online a odešlete.