Služebnost požívacího práva

Služebnost požívacího práva

Jedním z typů věcných břemen k nemovitosti jsou služebnosti. Služebností vzniká věcné právo k cizí věci. To znamená, že osoba povinná je zavázaná něco strpět nebo se něčeho zdržet. Mezi služebnosti s nejširším rozsahem pak patří služebnost požívacího práva.

Věcná břemena

Věcná břemena upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a mohou být pozemková nebo osobní.

TÉMA: Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

Služebnosti osobní se vztahují ke konkrétní osobě, tedy nelze je převést na jinou osobu a končí smluvně nebo smrtí této osoby:

Co je to požívací právo

Jedná se o právo poživatele užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky, či mimořádný výnos. A současně jde i o jeho povinnost udržovat věc ve stavu, v jakém ji převzal a nést udržovací náklady.

Co je předmětem požívacího práva

Předmětem může být prakticky jakákoli věc, která výkon požívacího práva umožňuje. Může jít o obecní pozemek, pozemek lesní, také nehmotné věci jako pohledávka nebo ochranná známka, nebo dokonce věci hromadné (stádo ovcí apod.). U nemovitosti je třeba vždy písemná forma ke zřízení služebnosti.

Další ustanovení ze zákona:

  • Poživatel nemá právo na skrytou věc nalezenou na pozemku,
  • přejímá všechny závady, které vznikly během služebnosti,
  • musí snést případné stavební práce vlastníka (které vyvolala náhoda nebo stáří budovy).

Služebnost požívacího práva – doba trvání

Jakoukoliv služebnost lze ujednat jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou.

Cena

Služebnost lze sjednat bezplatně nebo za úplatu, a to jak za úplatu jednorázovou, tak v opakujících se dávkách.

foto / archiv LNR


Věcná břemena – služebnost stezky, průhonu, cesty

Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě

Když je třeba zrušit věcné břemeno užívání