Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením

Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením

Jaká je ve skutečnosti právní forma vlastnictví? Co se dá vlastnit, jaký vztah tím vzniká, jaké právo jej řeší? Jak je možné toto právo omezit? Třeba vyvlastněním? Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením.

Co je to vlastně VLASTNICTVÍ?

Vlastnictví je příslušnými právními normami regulovaný vztah vlastníka a nějakého předmětu jeho vlastnictví. Tento vztah pak působí vůči ostatním osobám. Vlastnické právo je nejdůležitějším věcným právem. S vlastnictvím pak souvisí řada oprávnění, která přísluší vlastníkovi. Zásadními jsou právo užívat věc, požívat plody a užitky, právo věc držet a disponovat jí. Vlastnictví chrání zákon.

Vlastníkem může být:

  • fyzická osoba
  • právnická osoba
  • stát

Věci dle § 496 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

  • MOVITÁ věc má povahu samostatného předmětu.
  • NEMOVITÁ věc jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty – konkrétně pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Vše ostatní jsou věci movité.

Vlastnictví pozemku

Pozemek je podle katastrálního zákona (zákon č. 256/2013 Sb.) část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.

Je navíc určován i v souvislosti s užíváním jako prostor pod i nad zemským povrchem. Evidenci pozemků vede katastr nemovitostí. Informace o pozemku je možné zjistit ve vyhledávacím portále katastru nemovitostí.

Vlastnictví stavby – pojem stavba

Stavbu řeší občanský zákoník – § 3054 „Stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.“

Stavbu řeší i stavební zákon (zákon č. 183/2006, Sb.) – § 2 „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“

TIP NA ČLÁNEK: Nahlížení do katastru nemovitostí nadále anonymně – jednoduchý POSTUP

Jak se chrání vlastnická práva

Vlastník má nejen povinnosti, ale zákon mu poskytuje i celkem silnou ochranu k tomu, aby mohl svá vlastnická práva nerušeně vykonávat. Neoprávněné zásahy jiných osob do vlastnického práva je možné řešit konkrétními právními prostředky.

  • § 1012 občanského zákoníku uvádí vyvažuje – vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.

Ovšem zároveň se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

  • § 1040 – 1042 chrání využitím reivindikační žaloby, tj. žaloby na vydání věci a negatorní (zápůrční) žaloby, tedy proti neoprávněnému zásahu do vlastnického práva
  • ochranu lze řešit i svépomocí – § 14

Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením

Jaký je nejzazší možný zásah do vlastnického práva?

Vyvlastnění. Listina základních práv a svobod uvádí:

Článek 11

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Vyvlastnění může být provedeno na základě ustanovení § 1038 občanského zákoníku, vycházejícího z Listiny základních práv a svobod, ve kterém se praví, že věc lze vyvlastnit jen ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a to pouze na základě zákona a za plnou náhradu.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: Vyvlastnění pozemku nebo stavby – některá specifika

Vyvlastnění – základní informace I.

Vyvlastnění – základní informace II.


Napište nám...