Co to jsou pozemkové úpravy a k čemu slouží

Co to jsou pozemkové úpravy a k čemu slouží

Historické půdní uspořádání, změny, „ruční“ evidence pozemků a především různé politické a hospodářské vlivy jsou důvodem, proč se ještě dnes běžně stává, že evidované parcely v katastru nemovitostí neodpovídají skutečnému stavu místa. Uspořádání pozemků není totožné s krajinným rázem, často bývá důvodem špatného přístupu k pozemkům a jejich ztíženému využívání. Z toho důvodu vyžadují tyto problémy pozemkové úpravy. Jak probíhají a co z nich pro účastníky plyne?

Co jsou to pozemkové úpravy

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách definuje tyto úpravy jako:

Prostorové a funkční uspořádání pozemků, které se dělí nebo scelují, zabezpečuje se k nim jejich přístupnost, možnost využití, vyrovnávají se hranice pro racionální hospodaření s půdou. Původní pozemky tak zanikají a současně vznikají pozemky nové, k nimž jsou náležitě uspořádávána vlastnická práva a související věcná břemena. Cílem pozemkových úprav je navíc i:

 • zajištění podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
 • napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství
 • zlepšení životního prostředí
 • ochrana a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha
 • řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny.

Konkrétní výsledky pozemkových úprav pak slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako podklad pro územní plánování.

Formy pozemkových úprav

 • komplexní
 • jednoduché

Jak probíhají pozemkové úpravy?

Každé řízení o pozemkových úpravách se považuje za zahájené z podnětu pozemkového úřadu, i když nevzniklo z vlastního posouzení, ale z podnětu. Podnět například mohou dát vlastníci pozemků. Pokud o pozemkové úpravy požádají vlastníci většinové výměry konkrétního katastrálního území, zahájí pozemkový úřad úpravy vždy. Jinak je to na jeho uvážení (které ovlivňují konkrétní důvody, účely, naléhavost apod.). Častým důvodem jsou různé stavební činnosti v místě (typicky stavby silnic, dálnic a obchvatů – ty bývají i častým důvodem vyvlastnění).

Oznámení o zahájení řízení

Podnět pozemkový úřad posoudí a vyjádří se k němu do 30 dní. V případě zahájení pozemkových úprav oznamuje toto úřad veřejnou vyhláškou. Současně úřad písemně vyrozumí o zahájení řízení též příslušný katastrální úřad, orgán územního plánování, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, vodohospodářský orgán a orgán státní správy lesů.

Účastníky jsou podle § 5 zákona o pozemkových úpravách:

 • vlastníci pozemků
 • fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena (věcná břemenastezky, průhonu a cesty nebo třeba inženýrské sítě); to neplatí pro ty, pro jejichž pozemky se v pozemkových úpravách pouze obnovuje soubor geodetických informací
 • stavebník, pokud je důvodem pozemkových úprav stavba
 • obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav; a jiné obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav (v případě, že do 30 dnů od výzvy příslušného pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci)

Účastníci si na úvodním jednání volí sbor zástupců (musí mít lichý počet v rozmezí 5-15 členů – dle rozsahu území).

Pozemkový úřad zajistí zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků.

Návrh pozemkových úprav

– zpracovává úřad. Provádí se fyzický průzkum terénu a skutečný stav místa. Budoucí uspořádání počítá i s plánem společných zařízení (je povinný u komplexních pozemkových úprav), což jsou cesty, meze, ochranné hráze, větrolamy, doprovodná zeleň a podobně. Do toho jsou přiměřeně vkládány nové pozemky, které se již přizpůsobují reálnému terénu.

Vždy se přihlíží k ceně, vzdálenosti původních a nových pozemků a k výměrám.

Rozhodnutí

Rozhodnutí o schválení pozemkových úprav se vydá, pokud s nimi souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměr pozemků. Rozhodnutí je oznámeno veřejnou vyhláškou a doručeno účastníkům v písemné i grafické podobě. Po nabytí právní moci je rozhodnutí doručeno katastrálnímu úřadu, který změnu vyznačí v katastru nemovitostí.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 15 dní.

foto / archiv LNR