Jaká specifika má darovací smlouva při darování nemovitosti

Jaká specifika má darovací smlouva při darování nemovitosti

Předání majetku formou daru je vyhledávaným způsobem, jak věc na dárce bezplatně převést. Týká se tak většinou předání majetku na blízké (typicky rodiče věnují něco dětem nebo vnoučatům). Darovat je možné movité i nemovité věci. Jak je to s darováním a jaká specifika má darovací smlouva při darování nemovitosti?

Co lze darovat?

Prakticky můžete darovat všechen svůj majetek. Co se týče majetku budoucího, pak je jeho darování omezeno na maximálně jeho polovinu.

Nemovité věci

K darování nemovitých věcí je vyžadována písemná smlouva – darovací smlouva, kterou typicky sepisuje právník nebo může být i od notáře ve formě notářského zápisu. Písemná forma je především pro účely zápisu do veřejného seznamu, v tomto případě do katastru nemovitostí. Darovací smlouva vyžaduje úředně ověřené podpisy stran.

TÉMA: Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí

Darovací smlouva

Uzavření smlouvy vyžaduje tedy logicky dvě strany – obdarovaného a dárce. Těmi mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Ujednává se převod vlastnického práva k nemovité věci a přijetí takové nabídky ze strany obdarovaného.

Legislativní základ – občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).

Darování je možné vzít i zpět, a to na základě zásadní změny okolností. Dar lze odvolat pro nouzi nebo nevděk, takové případy pak ale obvykle řeší soud.

Co lze ujednat v darovací smlouvě

Kromě převodu vlastnictví je v darovací smlouvě možné ujednat i třeba případná břemena (služebnosti) jako například služebnost doživotního užívání věci apod. (řeší například vztahy rodičů k dětem mimo dědictví a jejich možnost využívat darovanou věc až do smrti – klasicky při převodu vlastnictví k rodinnému domu, kde spolu obě generace žijí atd.).

TÉMA: Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

Obsah darovací smlouvy

 • Označení stran
  • jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a adresa bydliště dárce,
  • jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a adresa bydliště obdarovaného,
 • parcelní číslo, nebo adresa darované nemovitosti,
 • označení listu vlastnictví,
 • uvedení katastrálního území,
 • datum, místo a podpis dárce a obdarovaného.

Osvobození od daně – darovací smlouva

Z daně z příjmů jsou u darování nemovitosti osvobozeni:

 • manžel/manželka a příbuzní v přímé linii – děti, rodiče, prarodiče a vnoučata,
 • příbuzní ve vedlejší linii – příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče),
 • osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce či zůstavitele.

Darování nemovitosti se zástavou

Pokud má darovaná nemovitost bankovní zástavu, je možné ji darovat se souhlasem banky a podle nastavení zástavní smlouvy. Darovat lze i podíl nemovitosti, v takových případech některé banky umožňují i zúžení zástavy.

Darování jen jednomu dítěti

Darovací smlouvy je často využívaní jako prostředek, jak obdarovat (z jakýchkoli důvodů) jen jedno dítě. Řeší tak často i vypořádání majetku před smrtí dárce. Zásadní je, že vlastník má volnost darovat věc komu chce a může si tedy vybrat klidně jen jedno dítě. Souhlas sourozenců tak není vyžadován a obdarovaný nemusí sourozencům vyplácet vypořádání. Smlouva však musí být kvalitně sepsána, aby nedošlo k jejímu případnému napadení (ideálně by se tedy člověk měl obrátit na sepsání odborníky ve formě právníků nebo notářů).

Darovat lze i výlučně svému dítěti, a nikoliv současně jeho manželce nebo manželovi. Při darování tak nemovitost nespadá do SJM.


JAKÉ JSOU NEJBĚŽNĚJŠÍ TYPY SMLUV?


foto / archiv LNR